کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دای‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌
ت‍ن‍ب‍ل‍ی‌
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌
ش‍ف‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۵ - م‌
ف‍رای‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۶۹ - م‌
وال‍دی‍ن‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ل‍س‌، ادوان‍س‌
ش‍ف‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۵ - م‌
ف‍رای‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۶۹ - م‌
ف‍ی‍ب‍ر، ادل‌
ل‍ی‍ک‍ون‍ا، ت‍ام‍س‌
ک‍ازی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
دای‍ره‌
دای‍ره‌ پ‍ژوه‍ش‌، ن‍ی‍روی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍س‍ی‍ج‌
ن‍ش‍ر دای‍ره‌
ن‍ش‍ر دای‍ره‌: پ‍وری‍ا ک‍ت‍اب‌
ن‍ی‍روی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍س‍ی‍ج‌ و دای‍ره‌ پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تنبلی
بلس ، ادوانس ؛  تهران نشر دایره   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۵‬,‭‌ب۸ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه سرپرست برتری باشیم
کازینز، پیتر ؛  تهران دایره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۱۲‬,‭‌چ۸‌ک۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد :چگونه فرزندان خوب تربیت کنیم
لیکونا، تامس ؛  تهران نشر دایره : پوریا کتاب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رقص خود خواسته با شیطان
فرای ، جیمز، ۱۹۶۹ - م ؛  تهران دایره   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۳۱‬,‭‌ف۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیدم پسرم با شیطان می رقصد
شف ، دیوید، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران دایره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭‌ش۷د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
به بچه ها گفتن ، از بچه ها شنیدن :گفت و شنود با کودکان
فیبر، ادل ؛  تهران دایره   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭‌ف۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
به نوجوانان گفتن ، از نوجوانان شنیدن :ادامه به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن
فیبر، ادل ؛  تهران دایره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹/۱۵‬,‭‌ف۹۳‌چ۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی رابطه اعتیاد و جرائم ( سرقت )
تهران دایره پژوهش ، نیروی مقاومت بسیج   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴۷۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی رابطه و اولویت بندی علل و عوامل ایجاد کننده اعتیاد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه مناسب در استان کهکیلویه و بویر احمد
معاونت امر به معروف و نهی از منکر ؛  استان کهکیلویه و بویر احمد نیروی مقاومت بسیج و دایره پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۱۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک