کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍رات‍ژی‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ال‍ک‍ل‌
ای‍ال‍ت‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ای‍ران‌
ت‍ری‍اک‌ -- ت‍ج‍ارت‌ -- اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ،۱۳۶۸-۱۲۷۹
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
س‍اری‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌
م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
م‍وادم‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در -- ای‍ران‌
م‍وادم‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍وادم‍خ‍در -- م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -- ام‍ری‍ک‍ا
 
پدیدآور:
ح‍ج‍ت‍ی‌ ، س‍وده‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ش‍وس‍ودف‍س‍ک‍ی‌ ، م‍ی‍ش‍ل‌
ص‍رام‍ی‌، رض‍ا
ف‍اض‍ل‍ی‌ ، ع‍ص‍م‍ت‌
ف‍لاح‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد .م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، آم‍وزش‌ و ف‍ن‌ آوری‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی نو به پیشگیری از اعتیاد(مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان ، کمک به جوانان برای جستجو در عصر رسانه ها)
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از کتاب جنگ وجهانی شدن ، تریاک و هروئین ، تولید انبوه مرگبارترین سلاح در افغانستان
شوسودفسکی ، میشل ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۹‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی ملی کنترل موادمخدر امریکا(کاخ سفید فوریه ۲۰۰۳)
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۵‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرتوی از افق اندیشه امام (ره )
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۷‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اعتیاد
حقیقی ، محمود ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ح۷‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی جهانی وضعیت اکستاسی و آمفتامین ها سال ۲۰۰۳
دفتر موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد - وین ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۵‬,‭د۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظر شهروندان تهرانی در مورد مبارزه با موادمخدر و اعتیاد
حجتی ، سوده ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۳‌ن۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مصرف موادمخدر در میان معتادان مرد در ایران
فاضلی ، عصمت ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عالم سوم ، داستانهای کوتاه در مورد اعتیاد
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ع۲‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات و سخنرانیها
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز تحقیقات ، آوزش وفن آوری ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۳۵گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ویژه نامه درباره سومین همایش معاونین سیاسی ، امنیتی و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استانهای سراسر کشور
صرامی ، رضا ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۲۰۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استراتژیها و برنامه ها
تهران اداره کل روابط بین الملل دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۵=۱۹۹۷
شماره راهنما: ۲۶۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ریاست جمهوری
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، دبیرخانه ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۳۲۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش درباره دومین سمینار دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سراسر کشور
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز تحقیقات ، آموزش و فن آوری ، دبیرخانه ؛  تهران دبیرخانه اداره کل تحقیقات ، آموزش و فن آوری ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۳۴۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعات پیرامون وضعیت اعتیاد، قاچاق و کشفیات موادمخدر در جهان و ایران طی سال ۱۹۹۷
تهران اداره کل روابط بین الملل دبیرخانه ستاد .مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۵=۱۹۹۷
شماره راهنما: ۳۴۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نگاهی گذرا بر عملکرد مبارزه با موادمخدر، مرداد۱۳۸۰
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، دبیرخانه ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۴۰۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ویژه نامه ای درباره موادمخدر واعتیاد درجهان ۱۳۷۴
فلاح ، محمد ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۱۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی میزان دسترسی ، سوءمصرف و اعتیاد به مواد در شرکت کنندگان المپیادهای ورزشی دانشجویان دختروپسر دانشگاههای علوم پزشکی و نیز اردوی مرزآباد ساری
ایران .دفتر ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، مرکز پژوهش ، مطالعات وآموزش ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۴۵۴گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
وضعیت جهانی هروئین مسیرهای جدید
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، اداره کل روابط بین الملل ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۵=۱۹۹۶
شماره راهنما: ۴۵۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش توزیع و مصرف الکل طبی کشور مربوط به سال ۱۳۷۴ و۱۳۷۵
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۴۵۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2