کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دخ‍ان‍ی‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دخ‍ان‍ی‍ات‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍ژی‍ک‍ی‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- ب‍ه‍داش‍ت‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- ل‍طی‍ف‍ه‌، ه‍ج‍و و طن‍ز
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- ت‍ح‍ری‍م‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در در ادب‍ی‍ات‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‌پ‍ور، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۵۳-
ارج‍م‍ن‍د، م‍ی‍م‌ ، م‍س‍ت‍ع‍ار
اس‍ت‍رچ‍ر، وی‍ک‍ت‍ور
ب‍ری‍ن‌، ه‍رب‍رت‌
ث‍ائ‍ب‍ی‌، خ‍س‍رو
ح‍م‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۱۵-
خ‍واج‍ه‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌
راش‌، ک‍ی‍و
ری‍چ‍م‍ون‍د، روب‍ی‍ن‌
ص‍ب‍ور اردوب‍ادی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۲-
ن‍وری‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ن‍ی‍وت‍ن‌، ک‍ورک‍ی‌
ه‍اوزر، ن‍ورم‍ن‌
وای‍ت‍م‍ن‌، م‍ات‍ئ‍و
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
ک‍ار، آل‍ن‌
ک‍راف‍ت‍ون‌، ج‍ان‌، ۱۹۱۲ - م‌
 
ناشر:
[ه‍دی‌]
اص‍غ‍ر ک‍ی‍ه‍ان‌ن‍ی‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد
ب‍رای‌ ف‍ردا
ب‍ی‍ژن‌: م‍وی‍د
ج‍ان‍زاده‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
درس‍ا
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍ردوس‌، ب‍خ‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ع‍ش‍ق‌ دان‍ش‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌، پ‍ژوه‍ش‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌ دک‍ت‍ر م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌ دک‍ت‍ر م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ص‍دا
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
ن‍اه‍ی‍د
ن‍وی‍د ن‍ور
پ‍ر ش‍ک‍وه‌
پ‍ی‍دای‍ش‌
پ‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اثر دخانیات در آسیب پذیری بافتهای دهان و دندان
ثائبی ، خسرو ؛  [تهران ] موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۲۶۸/۷‬,‭د۳‌ث۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیگار و تندرستی :دخانیات از دیدگاه اسلام
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  تهران [هدی ]   ، ۱۳۵۸-۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیگار !خطر اول ...
هاوزر، نورمن ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭د۳‍ه۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با دخانیات
تهران شرکت پخش فردوس ، بخش علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیگار نکشید
برین ، هربرت ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درباره خطرات و خسارات دخانیات چقدر میدانید؟!
تهران جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭د۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل های کنترل و پایش همه گیری دخانیات
تهران مرکز نشر صدا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۵۷۳۲‬,‭د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ما ترک کردیم :شما هم می توانید :زندگی بدون سیگار
استرچر، ویکتور ؛  تهران اصغر کیهان نیا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی با واقعیتهایی به نام :الکل ، دخانیات و مواد مخدر
راش ، کیو ؛  یزد انتشارات یزد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جانگدازان ، کاوشی در پیدایش و زیان های مواد مخدر و بیان مضرات آنها در شعر پارسی
حمیدی ، جعفر، ۱۳۱۵- ؛  تهران پر شکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۶‬,‭‌م۹‌ح۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیگار سکته ، سرطان
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  تهران ناهید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌پ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نسل در خطر
نیوتن ، کورکی ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۵‬,‭‌ن۹‌ن۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، تیشه به ریشه
آریان پور، مهشید، ۱۳۵۳- ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HU‬,‭۵۷۴۰‬,‭آ۴‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، نه !
وایتمن ، ماتئو ؛  تهران پیدایش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۵۷۴۰‬,‭و۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، اولین پله ی نابودی :اولین سیگار چرا... ؟
خواجه ، نازنین ؛  گرگان عشق دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌خ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فتوای تحریم دخانیات و مواد مخدر
نوری ، یحیی ؛  تهران نوید نور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭‌ن۹‌ف۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی جهت تعلیم دانشجویان پزشکی در مورد دخانیات
ریچموند، روبین ؛  تهران مرکز آموزش ، پژوهش و درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۵‬,‭د۳ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روشی ساده و راحت برای ترک سیگار
کار، آلن ؛  تهران بیژن : موید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دودشناسی ( دودولوژی )!، یا، آفتی که پشم همه را به باد داد...
ارجمند، میم ، مستعار ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭ر۴۳۷د۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دخانیات یک تهدید جهانی
کرافتون ، جان ، ۱۹۱۲ - م ؛  تهران مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ک ۴‌س۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2