کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
دخ‍ان‍ی‍ات‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍رچ‍ر، وی‍ک‍ت‍ور
ب‍دای‍ت‌، آرش‌ ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ری‍ن‌، ه‍رب‍رت‌
ث‍ائ‍ب‍ی‌، خ‍س‍رو
خ‍واج‍ه‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌
رف‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، ش‍ه‍رام‌
ری‍چ‍م‍ون‍د، روب‍ی‍ن‌
ص‍ب‍ور اردوب‍ادی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۲-
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و، ۱۳۴۶-
ه‍اوزر، ن‍ورم‍ن‌
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
ک‍ار، آل‍ن‌
ک‍ار، آل‍ن‌، ۱۹۳۴- ۲۰۰۶ م‌
 
ناشر:
اص‍غ‍ر ک‍ی‍ه‍ان‌ن‍ی‍ا
ب‍ی‍ژن‌: م‍وی‍د
ت‍ی‍م‍ورزاده‌
ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
ج‍ان‍زاده‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
خ‍ورش‍ی‍د(چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌)
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍ردوس‌، ب‍خ‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ع‍ش‍ق‌ دان‍ش‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌، پ‍ژوه‍ش‌ و درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍وی‌ دک‍ت‍ر م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌
م‍ه‍ر راوش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
ن‍اه‍ی‍د
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اثر دخانیات در آسیب پذیری بافتهای دهان و دندان
ثائبی ، خسرو ؛  [تهران ] موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۲۶۸/۷‬,‭د۳‌ث۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیگار !خطر اول ...
هاوزر، نورمن ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭د۳‍ه۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با دخانیات
تهران شرکت پخش فردوس ، بخش علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیگار نکشید
برین ، هربرت ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درباره خطرات و خسارات دخانیات چقدر میدانید؟!
تهران جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭د۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ما ترک کردیم :شما هم می توانید :زندگی بدون سیگار
استرچر، ویکتور ؛  تهران اصغر کیهان نیا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیگار سکته ، سرطان
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  تهران ناهید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌پ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیگار، اولین پله ی نابودی :اولین سیگار چرا... ؟
خواجه ، نازنین ؛  گرگان عشق دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌خ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی جهت تعلیم دانشجویان پزشکی در مورد دخانیات
ریچموند، روبین ؛  تهران مرکز آموزش ، پژوهش و درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۵‬,‭د۳ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشی ساده و راحت برای ترک سیگار
کار، آلن ؛  تهران بیژن : موید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترک آسان سیگار
کار، آلن ، ۱۹۳۴- ۲۰۰۶ م ؛  تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ک۲،‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زندگی بدون سیگار
قهاری ، شهربانو، ۱۳۴۶- ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ق۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دخانیات و کافئین :لذت های روزمره ، چالش های روزمره
رفیعی فر، شهرام ؛  تهران bتلفن ناشر : ۳۳۳۱۸۳۰۰،آدرس ناشر :پیروزی - صد دستگاه - کوچه اسکندر - بن بست سیفی - پلاک 62 مهر راوش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۵‬,‭ر۷د۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیگار و دستگاه گوارش وقتی سیگاریها، سیگار ...اطلاعات آموزشی بیماران
بدایت ، آرش ، گردآورنده ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶‬,‭‌ب۱۶،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیگار معجون ضد سلامتی خلاصه و برگزیده ای بزبان ساده از کتاب : سیگار و تندرستی
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  تبریز خورشید(چاپخانه )   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ص۲۳‌س۹‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک