کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ج‍رم‌
داروه‍ا -- م‍ن‍طق‍ه‌ م‍رزی‌ م‍ک‍زی‍ک‌ و آم‍ری‍ک‍ا -- ق‍اچ‍اق‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍اری‌ ج‍وان‍ا
م‍واد م‍خ‍در -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- ق‍اچ‍اق‌
م‍واد م‍خ‍در--م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍وادم‍خ‍در
ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ااع‍ت‍ی‍اد-پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ک‍وک‍ائ‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ف‍رزاد
غ‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍ل‍ب‍اب‌-ب‍راون‌، ون‍دا
ف‍وک‍وی‍ام‍ا، س‍ای‍اک‍ا
م‍اس‍ت‍راس‍ی‌، ن‍ی‍ک‍ول‌
م‍ک‌، آورام‌ اچ‌.، ۱۹۷۲ - م‌
وردی‌ پ‍ور، ح‍م‍ی‍دال‍ه‌ -ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ف‍رزاد
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
ک‍م‍ب‍ل‌، ه‍وارد، ۱۹۵۷ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌. ؛ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌. دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عملیات ضد شورش و مبارزه با مواد مخدر
فلباب -براون ، وندا ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه ، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۴۷،‌ف۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی منطقه ی مبارزه با مواد مخدر بزرگ ترین منطقه ی قاچاق مواد مخدر در مرز مکزیک و آمریکا
کمبل ، هوارد، ۱۹۵۷ - م ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین . ؛ کرمانشاه ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه . دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۳۱‬,‭‌م۷،‌ک۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی درمان الکلیسم و اعتیاد
مک ، آورام اچ .، ۱۹۷۲ - م ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه ، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌م۲ر۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر
ماستراسی ، نیکول ؛  کرمانشاه دفتر تحقیقات کاربردی استان کرمانشاه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات برگزیده همایش پیش گیریی اولیه از اعتیاد( بانگاه ویژه به استان کرمانشاه )
همایش پیشگیری اولیه ازاعتیاد(بانگاه ویژه به استان کرمانشاه ()نخستین :۱۳۸۹:کرمانشاه ) ؛  کرمانشاه دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ه۸۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اعتیاد به مواد مخدر صنعتی
غلامی ، علیرضا ؛  کرمانشاه دفتر تحقیقات کاربردی استان کرمانشاه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌غ۸آ۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقش سازمان های مردم نهاد در کاهش مصرف مواد مخدر
غلامی ، علیرضا ؛  کرمانشاه دفتر تحقیقات کاربردی استان کرمانشاه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۴‌ع۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و درمان آن
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  کرمانشاه دفتر تحقیقات کاربردی استان کرمانشاه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق کوکائین در آمریکای لاتین (بازخوردها به خط مشی ایالات متحده ی آمریکا و اروپا)
فوکویاما، سایاکا ؛  کرمانشاه دفتر تحقیقات کاربردی استان کرمانشاه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۱۰‬,‭‌ف۹‌ق۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی ارتباط متقابل مصرف موادمخدر و جرم در زندانیان شهر کرمانشاه ( مطالعه موردی جرایم قتل ، سرقت و نزاع )
وردی پور، حمیداله -جلیلیان ، فرزاد ؛  دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۷۷۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
عوامل پیش بینی کننده مصرف ماری جوانا درمیان جوانان با بهره گیری از مدل جامع پیش بینی رفتار
جلیلیان ، فرزاد ؛  کرمانشاه نیروی انظامی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک