کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دف‍ت‍ر رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
ق‍اچ‍اق‌
م‍وادم‍خ‍در
ه‍ی‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ک‍ان‍ادا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دف‍ت‍ر رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش انجمن ملی طرفدار سازمان ملل آمریکا
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۲۳۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیانیه کنفرانس بین المللی اعتیاد و قاچاق موادمخدر سندomc
تهران دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۶۵=۱۹۸۷
شماره راهنما: ۱۶۵گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی وضعیت موادمخدر در جهان از نظر آمار
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ،
شماره راهنما: ۲۵۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
وضعیت قاچاق هروئین در اروپا مسیرهای جدید در بالکان ۱۹۹۴
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه باموادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  تهران دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۲=۱۹۹۴
شماره راهنما: ۲۹۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سالیانه ۱۹۹۲ دولت کانادا در زمینه موادمخدر و پیش بینی روندهای قاچاق تا سال ۱۹۹۴
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر ورابط بین الملل ؛  تهران دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۰=۱۹۹۲
شماره راهنما: ۲۹۸گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سی وهشتمین اجلاس کمیسیون موادمخدر سازمان ملل وین
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  تهران دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۱۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش هیات بین الملل کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد۱۹۹۲
تهران دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۰=۱۹۹۲
شماره راهنما: ۳۲۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش هیات بین المللی نظارت بر موادمخدر سال ۱۹۹۰
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، دفتر روابط بین الملل ؛  تهران دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۶۸=۱۹۹۰
شماره راهنما: ۳۳۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش هیات ویژه برنامه کنترل موادمخدر سازمان ملل متجد به هفت جمهوری تازه استقلال یافته آسیای میانه
ایران .ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با موادمخدر، ؛  تهران دفتر روابط بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۳۹۶گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک