کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دف‍ت‍ر ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در --اطلاع‍ات‌
س‍ف‍ر رئ‍ی‍س‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍درای‍ت‍ال‍ی‍ا ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ دوم‍ی‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- ای‍ران‌ -- درم‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ش‍ی‍وع‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ و م‍راک‍ز ب‍از پ‍روری‌
م‍ع‍ض‍لات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ درع‍رص‍ه‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
وض‍ع‍ی‍ت‌ ام‍وال‌ ت‍وق‍ی‍ف‍ی‌ وم‍ص‍ادر
ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌۱۳۸۸
ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌۱۳۹۴
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اف‍ض‍ل‍ی‌، رس‍ول‌
اک‍ب‍ری‌، م‍ه‍دی‌
دم‍اری‌، ب‍ه‍زاد
روش‍ن‌ پ‍ژوه‌، م‍ح‍س‍ن‌
س‍ع‍ادت‌طل‍ب‌، آی‍ت‌
طاه‍ری‌ ن‍خ‍س‍ت‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۸-
م‍ش‍رف‍ی‌، رس‍ام‌
ن‍وری‌، روی‍ا
ک‍ردم‍ی‍رزا ن‍ی‍ک‍وزاده‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
دن‍ی‍ای‌ درون‌
ر ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌- دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در- دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ش‍ع‍اع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازرسی از وضعیت اموال توقیفی ومصادرهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
دفتر ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  فارس ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۵۶۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فعالیتهای منطقه ای و بین المللی ستاد مبارزه بامواد مخدر
دفتر ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۶۰۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نارسائیها و معضلات سیستم قضائی درعرصه مبارزه بامواد مخدر
دفتر ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ر ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۶۰۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سامانه ملی اطلاعات مبارزه با مواد مخدر
تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر روابط عمومی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۷۷‬,‭۲/‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سیاست ها و رویکردهای درمان سوءمصرف و وابستگی به مواد محرک در ایران ( (بر اساس هم اندیشی کارشناسان کشوری )
طاهری نخست ، حمیدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران شعاع   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۶۷‬,‭‌ف‍لا۹،ط۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سنجش نگرش و ارزیابی شیوع سوء مصرف مواد در کشور
کردمیرزا نیکوزاده ، عزت الله ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۲۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب سال ۱۳۹۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر
ریاست جمهوری -دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر -دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ؛  تهران ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر- دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۶۳۰گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب سال ۱۳۸۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر
ریاست جمهوری -دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر -دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ؛  تهران ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر- دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات   ، ۱۳۹
شماره راهنما: ۶۳۱گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده
یعقوبی ، حمید ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭د۲‌ی۷۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده
یعقوبی ، حمید ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭د۲‌ی۷‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر نتایج شیوع مصرف مواد در بین کارکنان صنعتی کشور
دماری ، بهزاد ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹د۸‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، استقرار و ارزشیابی بسته مداخلات پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری ۵۰ تا ۵۰۰ نفره :کاربست مطالعه شیوع شناسی اعتیاد در جامعه کار و تولید= کاج ( مطالعه ملی )
دماری ، بهزاد ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹د۸‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روان گردان ها و نحوه مصرف آن ها - مطالعه ملی
آقایی ، محمد ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹آ۷‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی حساس به جنس واره در زنان وابسته به مواد اعتیادآور
نوری ، رویا ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ن۹۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد موادمخدر، یک نگرش پویای سیستمی - مطالعه ملی
مشرفی ، رسام ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۵‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی طرح های اجتماع محور در محله های شهری و روستایی مطالعه ملی
اکبری ، مهدی ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بررسی میزان اثربخشی اقدامات رسانه ای در امر مبارزه با موادمخدر - مطالعه ملی
افضلی ، رسول ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد -مطالعه ملی ( در دستگاه های دولتی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران )
سعادت طلب ، آیت ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌س۷‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تدوین اسناد سیاست گذاری شامل سند جامع " حمایت های اجتماعی و درمان اعتیاد"،" سند جامع تحقیقات "و" سند راهبردی مقابله با عرضه مواد مخدر و روان گردان ها"
روشن پژوه ، محسن ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹ر۹۲۳۵‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3