کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار
اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ - ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍زائ‍ی‌ -- م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ف‍ره‍ن‍گ‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ در روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌
ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ه‍م‍ای‍ش‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- ن‍ظرس‍ن‍ج‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ری‍ن‍گ‍ر، ارن‍س‍ت‌
اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍روس‌، ری‍م‍ون‌
ب‍روم‍ن‍دزاده‌، ت‍ق‍ی‌،- ۱۳۱۹
دن‍س‍ک‍ام‍ب‌، م‍ارت‍ی‍ن‌، ۱۹۴۹ - م‌
دی‍وی‍د، ف‍ردآرR derf ,divaD .
رع‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۲-
ع‍م‍ران‍ی‌، ن‍وش‍ی‍ن‌
ه‍اروی‌، ج‍ان‌
ه‍دری‍ک‌، ت‍ری‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌
وای‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ف‍وت‌، ۱۹۱۴ - ، وی‍راس‍ت‍ار
ک‍وپ‍ر، ه‍ری‍س‌
گ‍وم‍ز ب‍وان‍دی‍ا، ه‍رن‍ان‍دو
گ‍ی‍ل‍ه‍ام‌، ب‍ی‍ل‌
ی‍ی‍ن‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌)
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جرائم شهری ، گرایشها و روشهای مقابله با آنها
گومز بواندیا، هرناندو ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۱۹‬,‭‌گ۹‌ج۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اوقات فراغت
عمرانی ، نوشین ؛  تهران دفتر پژوهش های فرهنگی (مراکز فرهنگی - سینمائی )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۸۴‌ع۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی جوانان
رعیت علی آبادی ، مریم ، ۱۳۴۲- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی (مراکز فرهنگی - سینمائی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ج۹ر۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو
تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک
دیوید، فردآرR derf ,divaD . ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
همایش بررسی حلقه های مفقوده اعتیاد )c,b,a (و نمایشگاه
تهران دفتر مطالعات و پژوهشهای فرهنگی   ،
شماره راهنما: ۱۸۸س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سازمان های پویا، آموزش و پژوهش عملی
بروس ، ریمون ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ب۳۷‌س۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق عملی :راهنمای مجریان تغییر و تحول
استرینگر، ارنست ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۱۱‬,‭‌ف‍لا ۵‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملی مشارکتی
وایت ، ویلیام فوت ، ۱۹۱۴ - ، ویراستار ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭و۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش ترکیبی :راهنمای بررسی متون پژوهشی
کوپر، هریس ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق کاربردی :راهنمای عملی
هدریک ، تری الیزابت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قواعد پایه ای برای پژوهش خوب :ده رهنمود برای پژوهش های اجتماعی
دنسکامب ، مارتین ، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران دفتر پژوهش های فرهنگی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭د۸۷‌ق۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق پیمایشی :راهنمای عمل
تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۶۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق موردی
یین ، رابرت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ی۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تمرین های درآمدی بر روش های آماری :کاربرد آمار در پژوهش
برومندزاده ، تقی ،- ۱۳۱۹ ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‍ه۱۴د۴۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر روش های آماری :کاربرد آمار در پژوهش
هاروی ، جان ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‍ه۱۴د۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه پژوهی :راهنمای فن مصاحبه علمی
گیلهام ، بیل ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۸۴‬,‭‌م۶،‌گ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق تطبیقی
اعرابی ، محمد ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۵۵‬,‭‌ف‍لا۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختار سازمانی
اعرابی ، محمد ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ف‍لا۶ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک