کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دن‍س‍ک‍ام‍ب‌، م‍ارت‍ی‍ن‌، ۱۹۴۹ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
دن‍س‍ک‍ام‍ب‌، م‍ارت‍ی‍ن‌، ۱۹۴۹ - م‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قواعد پایه ای برای پژوهش خوب :ده رهنمود برای پژوهش های اجتماعی
دنسکامب ، مارتین ، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران دفتر پژوهش های فرهنگی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭د۸۷‌ق۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک