کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دن‍ی‍ای‌ درون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آق‍ام‍ی‍ری‌ -، س‍ی‍درض‍ا -، ۱۳۳۶- ۱۳۹۳ -- . خ‍اطرات‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- درم‍ان‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ا -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- م‍ش‍اوره‌
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ی‍ن‌ ال‍ن‌
اف‍ض‍ل‍ی‌، رس‍ول‌
اک‍ب‍ری‌، م‍ه‍دی‌
داوران‌، س‍وداب‍ه‌
دم‍اری‌، ب‍ه‍زاد
روش‍ن‌ پ‍ژوه‌، م‍ح‍س‍ن‌
س‍ع‍ادت‌طل‍ب‌، آی‍ت‌
ص‍درال‍س‍ادات‌، س‍ی‍دج‍لال‌، ۱۳۲۶-
ص‍رام‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ص‍رام‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
غ‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ش‍رف‍ی‌، رس‍ام‌
ن‍ارن‍ج‍ی‌ ه‍ا، ه‍وم‍ان‌
ن‍وروزی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۱-
ن‍وری‌، روی‍ا
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
دن‍ی‍ای‌ درون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
شاکله فطری مشاور اسلامی اعتیاد
صدرالسادات ، سیدجلال ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ص۳۶‬,‭۱۳۹۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با مواد مخدر( کشت و تولید در افغانستان و پاکستان :)از نگاه زنده یاد سرتیپ دوم پاسدار سیدرضا آقامیری ( حمید ملکی )
نوروزی ، بهرام ، ۱۳۳۱- ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸،‌ن۹‬,‭۱۳۹۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اعتیاد : از مقابله با عرضه تا کاهش تقاضای مواد اعتیادآور
قربانی ، مجید ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۴۴ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انگیزه آفرینی در سوء مصرف کنندگان مواد برای ورود به درمان ( کار با اعضای خانواده )
اسمیت ، جین الن ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۶‌ک۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده
یعقوبی ، حمید ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭د۲‌ی۷۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده
یعقوبی ، حمید ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭د۲‌ی۷‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر نتایج شیوع مصرف مواد در بین کارکنان صنعتی کشور
دماری ، بهزاد ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹د۸‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، استقرار و ارزشیابی بسته مداخلات پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری ۵۰ تا ۵۰۰ نفره :کاربست مطالعه شیوع شناسی اعتیاد در جامعه کار و تولید= کاج ( مطالعه ملی )
دماری ، بهزاد ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹د۸‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روان گردان ها و نحوه مصرف آن ها - مطالعه ملی
آقایی ، محمد ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹آ۷‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی حساس به جنس واره در زنان وابسته به مواد اعتیادآور
نوری ، رویا ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ن۹۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد موادمخدر، یک نگرش پویای سیستمی - مطالعه ملی
مشرفی ، رسام ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۵‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی طرح های اجتماع محور در محله های شهری و روستایی مطالعه ملی
اکبری ، مهدی ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بررسی میزان اثربخشی اقدامات رسانه ای در امر مبارزه با موادمخدر - مطالعه ملی
افضلی ، رسول ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد -مطالعه ملی ( در دستگاه های دولتی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران )
سعادت طلب ، آیت ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌س۷‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تدوین اسناد سیاست گذاری شامل سند جامع " حمایت های اجتماعی و درمان اعتیاد"،" سند جامع تحقیقات "و" سند راهبردی مقابله با عرضه مواد مخدر و روان گردان ها"
روشن پژوه ، محسن ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹ر۹۲۳۵‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تهیه سیستم های دارورسانی آهسته رهش نالتروکسون جهت ترک اعتیاد به مواد مخدر -مطالعه ملی
داوران ، سودابه ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۲‌ت۹‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آزمایشگاهی محتوای کپسول های ترک اعتیاد غیرقانونی - مطالعه موردی ( دست ساز و تبلیغ شده توسط ماهواره ها)
نارنجی ها، هومان ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۸۹‬,‭‌ن۱۶‌ب۴‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی شیوه عقو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در کشورهای ایران ، آمریکا، استرالیا، انگلستان ، آلمان ، ایتالیا، فرانسه ، هلند، چین ، روسیه ، عربستان ، ژاپن و پاکستان
غلامی ، حسین ؛  تلفن دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲۸۲‬,‭‌غ۸‌م۶‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش های صورت پذیرفته مرتبط با اعتیاد، موادمخدر و روان گردان ها در سطح استان های کشور -مطالعه ملی
صرامی ، حمید ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۴‌پ۴‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکترا )مرتبط با اعتیاد، مواد مخدر و روان گردان ها در سطح کشور
صرامی ، حمیدرضا ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ص۴‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2