کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دوران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
م‍ردان‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
گ‍روه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ی‍اران‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،- ۱۳۲۰
ف‍ورس‍ای‍ت‌، دان‍ل‍س‍ون‌
ل‍ی‌ ، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‍ا ، - ۱۹۵۷م‌anitsirihC ,eeL .
ه‍رگ‍ن‍ه‍ان‌، ۱۹۳۴-
گ‍ل‍ش‍ن‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌
 
ناشر:
دوران‌
ن‍ش‍ر دوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تغییر رفتار و رفتار درمانی :نظریه ها و روشها
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۷‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
هرگنهان ، ۱۹۳۴- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‍ه۴‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۳۴‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌م۸‌ق۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ، قانون کار - قانون بیمه بیکاری ... همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬,‭‌ق۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی سلامت مردان
لی ، کریستینا ، - ۱۹۵۷م anitsirihC ,eeL . ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۶۴/۸۳‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ،
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۳۴‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه ( شناخت و سنجش )
فورسایت ، دانلسون ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ف۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی :همراه با آراء وحدت رویه ، نظرات شورای نگهبان ، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری ، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری
تهران دوران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۸۲‬,‭‌ق ۳‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری :قانون رسیدگی به تخلفات اداری ...
تهران دوران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۸۲‬,‭‌ق ۳‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی
سیف ، علی اکبر،- ۱۳۲۰ ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌س۱ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سازمان ها و توانسازمانی
گلشن ، محمدرسول ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌گ۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱مجلس شورای اسلامی همراه با قوانین اشاره شده و مرتبط با قانون بودجه
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۶۱۶۲۲،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی - کوچه بنفشه - پلاک ۲ - واحد ۴ دوران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸،/آ۲۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار ، رفاه و تامین اجتماعی قانون کار -قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی ، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ، بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان ...
تهران دوران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴۴‬,‭۱۳۸۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی
تهران دوران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات موادمخدر :مبارزه با موادمخدر، مواد روان گردان ، پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به موادمخدر، استرداد مجرمین ، عفو و تخفیف مجازات محکومین ...
تهران دوران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری :قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، آیین نامه اجرائی
تهران دوران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۱۴‬,‭آ۱۳۹۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مواد مخدر :مبارزه با مواد مخدر -مواد روان گردان -پیشگیری از اعتیاد درمان معتادان به مواد مخدر -استرداد مجرمین -عفو و تخفیف مجازات محکومین -معاهدات ...
تهران دوران   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام
تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2