کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ج‍دی‍د -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اروپ‍ا -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۵۱۷- ۱۶۴۸
اروپ‍ا -- ت‍م‍دن‌
ت‍م‍دن‌ ش‍رق‌
ت‍م‍دن‌ ق‍رون‌ وس‍طا
رن‍س‍ان‍س‌
ف‍ران‍س‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌، ان‍ق‍لاب‌، ۱۷۸۹- ۱۷۹۹
 
پدیدآور:
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز، ۱۸۵۵- ۱۹۸۱ م‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تفسیرهای زندگی
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  [تهران ] نیلوفر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۷۷۱‬,‭د۹‌ت۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یونان باستان
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عصر لویی چهاردهم
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عصر ایمان
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رنسانس
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قیصر و مسیح
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عصر ولتر
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آغاز عصر خرد
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح دینی
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روسو و انقلاب
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عصر ناپلئون
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مشرق زمین گاهواره تمدن
دورانت ، ویلیام جیمز، ۱۸۵۵- ۱۹۸۱ م ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک