کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دول‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- س‍رواژه‌ه‍ا
دول‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍دوق‍ی‌، م‍رادع‍ل‍ی‌
م‍ک‍ی‍ن‌لای‌، راب‍رت‌
ک‍ل‍ی‍ی‍ار، ک‍ل‍ود آل‍ب‍ر
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍و
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نهادهای روابط بین الملل
کلییار، کلود آلبر ؛  تهران نشر نو   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۹۵۴‬,‭‌ک۸‌ن۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
امنیت جهانی ؛ رویکردها و نظریه ها
مکین لای ، رابرت ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭‌م۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعاتی و حاکمیت ملی
صدوقی ، مرادعلی ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ص۴‌ت۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک