کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ذب‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ذب‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح و بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقات بعدی آن با تکیه بر آراء و نظریه های مشورتی
ذبحی ، حسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ذ۲‌ش۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک