کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ذب‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
م‍واد م‍خ‍در-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ذب‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ذب‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
ع‍ب‍اس‌ پ‍ور، آژی‍ن‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح و بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقات بعدی آن با تکیه بر آراء و نظریه های مشورتی
ذبحی ، حسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ذ۲‌ش۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جامعه شناختی پدیده تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در شهرستان سردشت ( مطالعه تطبیقی بین سردشت و شهرستان های مجاور)
عباس پور، آژین ؛  شهید بهشتی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقد آرا
ذبحی ، حسین ؛  تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۹۶-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ذ۲‌ن۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در نظم حقوقی جدید
ذبحی ، حسین ؛  تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ذ۲‌ش۳۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر شامل قوانین ، آیین نامه ها...
تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل :شرح و توضیح خلاصه هر یک از مواد قانون - دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط
ذبحی ، حسین ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ذ۲‌م۳‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک