کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ذوق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ص‍اب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ن‍ش‍ان‍ی‍ه‍ا -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ژن‍ت‍ی‍ک‌
داروه‍ای‌ روان‌ گ‍را
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
آدام‍ز، ری‍م‍ون‍د دی‍ل‍ی‍س‍ی‌، ۱۹۱۱-
ب‍ازوک‌، آل‍ن‌
ت‍رن‍ر، م‍ارش‍ا لاب‍ت‍ون‌
ف‍ی‍ش‌، ف‍ران‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز
ه‍ال‍ی‍س‍ت‍ر، ل‍ئ‍وای‌
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰-
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۱-
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د، ۱۹۲۷-
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
ذوق‍ی‌
ش‍ه‍رآب‌: آغ‍از: ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب و روان
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭‍ه۴‌ب۹۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های مغز و اعصاب
آدامز، ریموند دیلیسی ، ۱۹۱۱- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭آ۴‌ب۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک روانپزشکی ، نقش ارث در بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۲۱- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭ژ۹‌پ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران شهرآب : آغاز: ذوقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲‌خ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی اکسفورد۱۹۸۹
گلدر، مایکل ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۶‬,‭‌ک۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی برای دانشجویان و پزشکان
فیش ، فرانک جیمز ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درمان داروئی بیماریهای روانی
بازوک ، آلن ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌پ۲د۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی داروهای روان گرا ( ۱۹۹۰)
هالیستر، لئوای ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌ه۲‌ف۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب زرد( مجموعه آدرسهای برتر اینترنت )
ترنر، مارشا لابتون ؛  تهران ذوقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۲۰۱‬,‭‌ت۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک