کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رح‍م‍ت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ س‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍اه‍دی‍ان‌ پ‍ور، زه‍را
ج‍م‍ال‍ی‌، ه‍م‍ا
رح‍م‍ت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ع‍ب‍ادی‌ س‍الاری‌، ع‍ب‍اس‌
ق‍ره‌ چ‍اه‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
ل‍س‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ل‍وی‍ن‌، ج‍روم‌ دی‍وی‍د، ۱۹۳۷ - م‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ژه‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (ک‍رم‍ان‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل گرایش دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه عنبرآبادبه اعتیادموادمخدردرسال تحصیلی ۱۳۷۵-۷۶
عبادی سالاری ، عباس ؛  کرمان ۱۳۷۵-۷۶
شماره راهنما: ۲۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و زوج درمانی در اعتیاد
لوین ، جروم دیوید، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۸۶‌خ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل یابی ساختاری شدت اعتیاد بر اساس سلامت و حمایت خانواده اصلی با میانجی گری متغیر تمایزیافتگی خود در گروهی از افراد معتاد به مواد مخدر
جمالی ، هما ؛  شهید باهنر کرمان ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نگرش نسبت به اعتیاد براساس نظارت والدینی و رابطه والدین فرزندی
قره چاهی ، فهیمه ؛  شهید باهنر کرمان ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علت گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر صنعتی در شهر کرمان
لسانی ، مهدی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (کرمان )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۵۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تغییر نگرش برای کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر به همراه بسته آموزشی مهارت های مقابله ای ، آزمون نگرش سنج ( شیوه اجرا -نمره گذاری -تفسیر)
رحمتی ، عباس ؛  تهران انتشارات ابن سینا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹ر۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر برنامه نارانان بر ساختار و حمایت خانوادگی معتادان به مواد مخدر
جاهدیان پور، زهرا ؛  شهید باهنر کرمان ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۷۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک