کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍ک‍ار ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ -- پ‍خ‍ش‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ م‍اه‍واره‌ای‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍ض‍ل‍ی‌، رس‍ول‌
ب‍ردب‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۳۱- ۱۳۸۳
رض‍اق‍ل‍ی‌زاده‌، ب‍ه‍ن‍ام‌، ۱۳۵۸-
م‍ع‍ت‍م‍دن‍ژاد، ک‍اظم‌،۱۳۱۳-
م‍ور، دی‍وی‍د، ۱۹۵۱ - م‌
 
ناشر:
خ‍ب‍رگ‍زاری‌ ف‍ارس‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ق‍ق‍ن‍وس‌
ق‍ل‍م‌ ع‍ل‍م‌، پ‍ای‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
گ‍ل‌ ی‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل و پخش مسقیم برنامه های ماهواره ای
تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۴۳۰۷‬,‭‌ح۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وسایل ارتباط جمعی
معتمدنژاد، کاظم ،۱۳۱۳- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، -۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۰‬,‭‌م۶۷و۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان
تهران گل یخ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۱۶‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظرسازان :افشاگری تکان دهنده قائم مقام سابق موسسه گالوپ از شیوه های جعل افکار عمومی در آمریکا
مور، دیوید، ۱۹۵۱ - م ؛  تهران خبرگزاری فارس ، معاونت آموزش و پژوهش ، اداره کل پژوهش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۹۰‬,‭‌ف‍لا۷،‌م۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به مواد مخدر :کارکرد رسانه ها در مقابله با سوء مصرف مواد مخدر
رضاقلی زاده ، بهنام ، ۱۳۵۸- ؛  تهران قلم علم ، پایگاه فرهنگ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۶‬,‭‌س۹۵،ر۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی :مطبوعات ، ماهواره - اینترنت
بردبار، محمدحسن ، ۱۳۳۱- ۱۳۸۳ ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۸۲‬,‭‌ب۴د۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی میزان اثربخشی اقدامات رسانه ای در امر مبارزه با موادمخدر - مطالعه ملی
افضلی ، رسول ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک