کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : رش‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد-- ای‍ران‌--پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
رش‍ت‌
م‍واد م‍خ‍در - دگ‍رگ‍ون‍ی‌ - ت‍ول‍ی‍د
م‍واد م‍خ‍در( ف‍ق‍ه‌)
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍ره‌ م‍رادی‌ پ‍ور، ف‍اطم‍ه‌
خ‍وش‍ن‍ود، ف‍اض‍ل‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، رب‍اب‍ه‌، ۱۳۵۰-
ش‍ه‍ی‍دی‌ ، م‍س‍ع‍ود
ض‍راب‍ی‌، ه‍م‍ا، ۱۳۳۵-
م‍ه‍رب‍ان‌ رودب‍ن‍ه‌، اح‍م‍د، ۱۳۶۱-
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ل‍ور
س‍م‍ام‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍وت‍ون‌ رش‍ت‌
م‍رک‍ز پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد پ‍وی‍ن‍دگ‍ان‌
ه‍دای‍ت‌
ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ گ‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تقابل نسلها :والدین - جوانان ، مباحث رشد و اعتیاد
ضرابی ، هما، ۱۳۳۵- ؛  رشت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ض۴‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هزار عنوان کتاب ، پایان نامه ، پژوهش ، مجله و سایت ویژه اعتیاد
رشت مرکز پیشگیری از اعتیاد پویندگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۶‍ه۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
همایش علمی - پژوهشی اعتیاد و رهیافتهای فرهنگی و هنری پیشگیری از آن ( نخستین :۱۳۸۰ : گزارش نخستین همایش علمی - پژوهشی اعتیاد و رهیافتهای فرهنگی و هنری پیشگیری از آن
رشت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ، دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
این است آمریکا
شهیدی ، مسعود ؛  [رشت ؟] هدایت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭E‬,‭۱۶۹/۱‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرکت دخانیات مرکز تحقیقات توتون رشت ، کارنامه پژوهشی ۱۳۶۸
ایران .شرکت دخانیات ، مرکز تحقیقات توتون رشت ؛  رشت مرکز تحقیقات توتون رشت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۲۱۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر از دیدگاه فقه امامیه
مهربان رودبنه ، احمد، ۱۳۶۱- ؛  رشت بلور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌م۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل تاثیر دگرگونی در تولید مواد مخدر بر موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران
خوشنود، فاضل ؛  دانشگاه آزاد اسلامی رشت ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۷۵۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نوجوانان و سوءمصرف مواد :آنچه والدین باید بدانند
سلیمانی ، ربابه ، ۱۳۵۰- ؛  رشت سمام   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹،‌س۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات برگزیده همایش علمی کاربردی پیشگیری اولیه اعتیاد
رشت کتیبه گیل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌خ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اعتیاد و زمینه های گرایش به مواد و راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر
ابره مرادی پور، فاطمه ؛  رشت
شماره راهنما: ۵۵۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک