کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رش‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اه‍م‍ال‍ک‍اری‌
خ‍ان‍واده‌
درد -- درم‍ان‌
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍واطف‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍غ‍ز -- رگ‍ه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
 
پدیدآور:
آدل‍ر، آل‍ف‍رد، ۱۸۷۰- ۱۹۳۷
آی‍زن‍ک‌، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۱۶-
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌
ب‍ری‍ن‍گ‌، ادوی‍ن‌ گ‍ری‌ گ‍ی‍وز، ۱۸۸۶- ۱۹۶۸
دلاور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰-
دی‍ن‍ک‌م‍ای‍ر، دان‌
راج‍ر، درک‌
س‍اراس‍ون‌، اروی‍ن‌
س‍ت‍ی‍ر، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا، ۱۹۱۶- ۱۹۸۸
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ش‍ول‍ت‍س‌، دوآن‌
م‍ارل‍ی‌، م‍ری‌ ل‍وئ‍ی‍ز
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۴۲-
ک‍اک‍رن‌، ری‍م‍ون‍د
گ‍اچ‍ل‌، راب‍رت‌
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍اری‌
گ‍ل‍م‍ن‌، دان‍ی‍ل‌
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭د۸‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روانشناسی نوین
شولتس ، دوآن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۹۵‬,‭‌ش۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واقعیت و خیال در روانشناسی
آیزنک ، هانس یورگن ، ۱۹۱۶- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۴۵‬,‭آ۹و۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علم روان شناسی
برینگ ، ادوین گری گیوز، ۱۸۸۶- ۱۹۶۸ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۸۱‬,‭‌ب۴‌ت۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هوش هیجانی
گلمن ، دانیل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۶۱‬,‭‌گ۸‍ه۹۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی
اتکینسون ، ریتا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲ز۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی :براساس [R-III MSD دی .اس .ام .۳- آ]
ساراسون ، اروین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ش۲آ۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گاری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۲‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌م۲ر۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اهمال کاری :غلبه بر تعلل ورزیدن
الیس ، آلبرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شناخت طبیعت انسان
آدلر، آلفرد، ۱۸۷۰- ۱۹۳۷ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۸۳۳‬,‭آ۴‌ش۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک ( فیزیولوژی رفتار)
کارلسون ، نیل ، ۱۹۴۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۱۵ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی درد :رویکردهای کنترل و درمان ، راهنمای متخصصان بالینی
گاچل ، رابرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۱۲۷‬,‭‌گ۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کنترل فشار روانی :چالش تغییر
راجر، درک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭ر۲‌ک۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی عضوی مغز و آزمون بندر - گشتالت :روش نمره گذاری تشخیص افتراقی
مارلی ، مری لوئیز ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۸۸/۵‬,‭‌م۲آ۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اجتماعی بیماری های روانی
کاکرن ، ریموند ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۲‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آدم سازی
ستیر، ویرجینیا، ۱۹۱۶- ۱۹۸۸ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌س۲آ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
والدین موثر، فرزند مسئول " آموزش منظم برای کسانی که می خواهند والدینی موفق باشند"
دینک مایر، دان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭د۹و۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7