کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد ت‍وس‍ع‍ه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
درآم‍د م‍ل‍ی‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د - ح‍س‍اب‍داری‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ول‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ چ‍ن‍دم‍ل‍ی‍ت‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در --ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د--ق‍اچ‍اق‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‌، اخ‍ت‍ر
ری‍ف‍ر، ژان‌ ل‍وی‍ی‌
س‍و، آل‍وی‍ن‌، ۱۹۵۳-
ش‍ی‍خ‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۶-
ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ان‌، پ‍ل‌ رک‍س‍ت‍ون‌
ک‍اک‍س‌، راب‍رت‌
ک‍لان‍ت‍ری‌، ص‍م‍د
ک‍وه‍ن‌
 
ناشر:
اش‍راق‍ی‌
اطلاع‍ات‌ :س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ب‍در
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اداری‌، م‍ال‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍وزه‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر رام‍ی‍ن‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جهان سوم :جمعیت ، اقتصاد، سیاست ، فرهنگ ، توسعه ، صنعت و..
شیخی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران اشراقی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۹۸۰‬,‭‌ش۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرکتهای فراملیتی و توسعه درونزا :تاثیر شرکتهای فراملیتی بر فرهنگ ، ارتباطات ، آموزش و پرورش ، علوم و تکنولوژی
ریفر، ژان لویی ؛  [تهران ] کمیسیون ملی یونسکو در ایران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۷۵۵/۵‬,‭ر۹‌ش۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تغییر اجتماعی و توسعه :مروری بر نظریات نوسازی ، وابستگی و نظام جهانی
سو، آلوین ، ۱۹۵۳- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌س۹‌ت۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات
فرجاد، محمدحسین ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف۴آ۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دولت ، فساد و فرصتهای اجتماعی : تعامل اندیشه های در اقتصاد سیاسی توسعه .
کاکس ، رابرت ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LQ‬,‭۷۵‬,‭د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی نو بر مسائل اقتصادی ، سیاسی و جامعه شناسی جهان سوم
کلانتری ، صمد ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭‌ک۷۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیاست های پولی و مالی در کشورهای در حال توسعه " رشد و ثبات "
حسین ، اختر ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۴۹۶‬,‭‌ح۴‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری اجتماعی و الگوسازی اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه :تحلیل ، سیاستگذاری و کاربردهای آن در برنامه ریزی
کوهن ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری ، مالی و منابع انسانی ، مرکز مدارک علمی ، موزه و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷۲‬,‭د ۴‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و جنگ های معاصر
کان ، پل رکستون ؛  تهران اطلاعات :ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۴۶‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های توسعه نیافتگی در جهان سوم
علی آبادی ، علیرضا ؛  نشر رامین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۵‬,‭‌ف۲‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک