کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لال‌ خ‍واب‌
اس‍ت‍رات‍ژی‌ م‍ب‍ارزه‌
اع‍ت‍ی‍اد
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ن‍ب‍ش‌ ع‍دم‌ ت‍ع‍ه‍د
ج‍ن‍ب‍ش‌ ع‍دم‌ ت‍ع‍ه‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ح‍ی‍ط غ‍ن‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
اک‍ب‍ری‌، پ‍رس‍ت‍و
ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍ری‍س‌، پ‍روی‍ز
ج‍ه‍ان‍ی‌ ج‍ل‍ودارل‍و، ال‍ن‍از
رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍اس‍ر، آس‍ی‍ه‌
رض‍ای‍ی‌، س‍ی‍داح‍م‍د
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ب‍دی‌، ع‍ی‍س‍ی‌
لاری‌، م‍رج‍ان‌
ل‍ت‍ی‍ری‌، دن‌
ن‍ام‍دار، س‍ع‍ی‍د
ک‍م‍ال‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
گ‍ی‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، س‍ن‍ج‍ش‌ و اس‍ن‍اد، ن‍ش‍ر ج‍م‍ه‍ور ای‍ران‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، س‍ن‍ج‍ش‌ و اس‍ن‍اد، ن‍ش‍ر ج‍م‍ه‍ور ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( م‍رک‍زی‌ )
س‍ع‍اد
ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع مصرف موادمخدر دربین دانشجویان مذکر مقاطع تحصیلی کارشناسی ودکتری ،ورودی سال (۱۳۷۴-۷۵ )دانشگاههای علوم پزشکی ودانشگاههای تهران ،شهید بهشتی اصفهان ، شیراز،تبریزومشهد
رضایی ، سیداحمد ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۰۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر استراتژی کاهش تقاضا (ابعاد تجربی و نظری )
رضایی ، محمد ؛  تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭ر۶د۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسائل محوری در نظریه اجتماعی
گیدنز، آنتونی ؛  تهران سعاد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‌گ ۹‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ۱( کلیه رشته ها )گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷/۷‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جنبش عدم تعهد در گذر تاریخ
عبدی ، عیسی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۰۴،آدرس ناشر :تهران دانشگاه جنوبی پلاک 83 ریاست جمهوری ، مرکز پژوهش ، سنجش و اسناد، نشر جمهور ایران ، انتشارات فرهنگ و تمدن   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۳/۳‬,‭‌ع۲۴‌ج۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقاله شناسی جنبش عدم تعهد( سیری بر آراء و دیدگاه های پژوهشگران علمی کشور)
تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۰۴،آدرس ناشر :تهران دانشگاه جنوبی پلاک ۳۸ ریاست جمهوری ، مرکز پژوهش ، سنجش و اسناد، نشر جمهور ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۳/۳‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های سوء مصرف مواد مخدر
لتیری ، دن ؛  تهران انتشارات جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۹۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی شیوع مصرف موادمخدر در جمعیت شهرک احمدآباد مستوفی ( شهرستان اسلامشهر)
کمالی نیا، محمد ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی جامعه شناختی تلقی مردم از پدیده مصرف مواد مخدر و ارزیابی آنها از آینده آن
دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز تحقیقات ، آموزش و قناوری اطلاعات ؛  تهران موسسه داریوش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۶۲۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در معتادین کراک قبل و بعد از مداخله دو شیوه درمان نگهدارنده با متادون و درمان ایمان مدار-پرهیز مدار
رضایی نیاسر، آسیه ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش ( مرکزی )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۷۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر محیط غنی بر نقایص یادگیری و حافظه فضایی ، حافظه شناخت اشیا و حساسیت حرکتی ناشی از درمان نگهدارنده با متادون در موش های صحرایی محروم از مورفین
اکبری ، پرستو ؛  سمنان روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه اثر محیط غنی بر رفتارهای شبه اضطرابی ، افسردگی و مصرف اختیاری مورفین بدنبال درمان نگهدارنده با متادون در موش های صحرایی محروم از مورفین
لاری ، مرجان ؛  سمنان روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۴۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
آسیب شناسی جزائی قرص های جایگزین مواد مخدر( مطالعه موردی کارخانجات شهر قزوین )
رضایی ، علی ؛  آزاد اسلامی قزوین علوم و تحقیقات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۵۲۳پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری افتراقی جرائم مواد مخدر
جعفری بریس ، پرویز ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۵۱۰پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
امکان سنجی حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر با نگرش به اسناد بین المللی
جهانی جلودارلو، الناز ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۵۰۹پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
نحوه اعمال مقررات راجع به تخفیف ، تعلیق و آزادی مشروط در جرائم مواد مخدر
نامدار، سعید ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۵۰۶پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک