کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ال‍ی‍س‌ -، آل‍ب‍رت‌ -، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م‌
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌ -- درم‍ان‌
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌ -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
وس‍واس‌
ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ -- درم‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ ن‍اس‍ازگ‍ار
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌، ۱۹۱۳ - م‌
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م‌
اول‍ی‍ری‌، دان‍ی‍ل‌، ۱۹۴۰-
ب‍ارک‍ل‍ی‌، راس‍ل‌ ا.
ب‍لاک‌، آل‍ن‌
ب‍ی‍ر، ل‍ی‌
خ‍ل‍ج‍ی‌ م‍وح‍د، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۴۱
زارب‌، ژان‍ت‌
س‍ان‍دل‍ر، ج‍ک‌، ۱۹۲۹-
س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۲۴-
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ رودس‍ری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍ری‍ف‌، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۳۷-
م‍ای‍ک‍ن‍ب‍ام‌، دون‍ال‍د
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳-
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، رب‍ک‍ا ادی‍ث‌، ۱۹۶۲ - م‌
گ‍ل‍دف‍ری‍د، م‍اروی‍ن‌
ی‍ون‍س‍ی‌، ج‍لال‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
آث‍ار م‍ع‍اص‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آوای‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر
ب‍در
دان‍ژه‌
راه‍گ‍ش‍ا
رس‍ا
رش‍د
ع‍اب‍د
ف‍راروان‌
ف‍ردوس‌
ن‍ی‍ک‌ آم‍وز
ن‍ی‍ک‌آم‍وز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نفرت :روش های ایجاد نفرت
ساندلر، جک ، ۱۹۲۹- ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌س۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آینده ی روان پزشکی ( زیست رفتاردرمانی )
احمدی ، جمشید ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ایمن سازی در مقابل استرس
مایکنبام ، دونالد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی اعتیاد
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۴ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترمیم آن
سیف نراقی ، مریم ، ۱۳۲۴- ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۲‌س۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی بالینی
گلدفرید، ماروین ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌گ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی :کاربرد و بازده
اولیری ، دانیل ، ۱۹۴۰- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شیوه های رفتاردرمانی
بلاک ، آلن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ب۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و درمان اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان
شریعتی رودسری ، مصطفی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ن۲‌ش۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر وسواس
بیر، لی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭‌ب۹‌غ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی عقلانی هیجانی :راهنمای درمانگران
الیس ، آلبرت ، ۱۹۱۳ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درمان ناهنجاریهای روانی در کودکان ، نوجوانان و خانواده ها
یونسی ، جلال ، ۱۳۴۰- ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی : دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ی۹د۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تربیت روان
خلجی موحد، امان الله ،- ۱۳۴۱ ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۶‬,‭‌خ۸‌ت۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برای رفتار بهتر
شریف ، مهشید، ۱۳۳۷- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۲۶/۵‬,‭‌ش۴آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کودکان نافرمان :برنامه آموزش والدین
بارکلی ، راسل ا. ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵‬,‭‌ب۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی و شناخت - رفتار درمانی نوجوانان
زارب ، ژانت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ش۹ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
با آلبرت الیس مشاوره کنید
الیس ، آلبرت ، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،‌ف‍لا۶۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درمان ذهن آگاهی اعتیاد :راهنمای مقابله با برانگیزان رفتارهای اعتیادی :سوگ ، استرس و خشم رویکردی یکپارچه ازTBC ، TCA وTBD
ویلیامز، ربکا ادیث ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و۹۵د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درمان ذهن آگاهی اعتیاد :راهنمایی برای مقابله با غم ، اندوه ، استرس و خشم ناشی از رفتارهای اعتیادی
ویلیامز، ربکا ادیث ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران آثار معاصر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و۹د۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک