کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍رس‌
رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
غ‍ذا خ‍وردن‌ -- اخ‍ت‍لالات‌
م‍واد ن‍ی‍روزا --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
ک‍ودک‍ان‌ ن‍اس‍ازگ‍ار
 
پدیدآور:
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م‌
ب‍رن‍س‍ت‍ای‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌H pilihP ,nietsnroB
خ‍ان‍ت‍زی‍ان‌،ادوارد ج‍ی‌
درای‍دن‌، وی‍ن‍دی‌، ۱۹۵۰ - م‌
دش‍ت‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۵۰-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
ف‍ن‍س‍ت‍ره‍ای‍م‌، ه‍رب‍رت‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍وری‍س‌، ری‍چ‍ارد
م‍ک‌، آورام‌ اچ‌.، ۱۹۷۲ - م‌
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳-
ک‍ار، آل‍ن‌
ک‍ار، آل‍ن‌، ۱۹۳۴- ۲۰۰۶ م‌
ک‍ل‍ی‌، ج‍ف‍ری‌yerffrej , yllek
گ‍ارس‍ی‌، پ‍ام‍لا دی‌
گ‍ی‍ت‍ون‍ی‌، م‍ن‍ص‍ف‌، ۱۹۳۹fecnoM ,inuotiuG. -
ی‍اووزار، ه‍ال‍وک‌
 
ناشر:
ات‍ق‍ی‍اء
اخ‍ت‍ران‌
اطلاع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ل‍ل‌ ج‍ه‍ان‌
ب‍ی‍ژن‌: م‍وی‍د
ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
طلای‍ه‌
ل‍ی‍وس‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تغییر رفتار و رفتار درمانی :نظریه ها و روشها
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۷‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح رفتار کودکان
موریس ، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭ر۷‌م۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رفتار درمانی
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل اتقیاء   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ن۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ناسازگاری و بزهکاری در کودکان :چگونه با مشکل فرار از خانه و اعمال خلاف کودک مبارزه کنیم ؟( نگرش روانشناسی - تربیتی به رفتارها و واکنشهای کودکان )
یاووزار، هالوک ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۷۳‬,‭‌ی۲‌ن۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
والدین و بدرفتاری کودکان ( راه حل ها)
کلی ، جفری yerffrej , yllek ؛  تخران اختران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭ر۷‌ک۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و درمان اختلافهای زناشویی ( زناشویی - درمانی )
برنستاین ، فیلیپ H pilihP ,nietsnroB ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ناسازگاری کودکان و نوجوانان ( علل و رویکردها)
گیتونی ، منصف ، ۱۹۳۹fecnoM ,inuotiuG. - ؛  تهران انتشارات سازمان انجمن اولیا و مربیان   ،
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشی ساده و راحت برای ترک سیگار
کار، آلن ؛  تهران بیژن : موید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زندگی بدون ترس
فنسترهایم ، هربرت ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ت۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مصاحبه انگیزشی :رویکردی نوین در درمان معتادان
قربانی ، مجید ؛  تهران انتشارات ملل جهان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۴۴‌م۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترک آسان سیگار
کار، آلن ، ۱۹۳۴- ۲۰۰۶ م ؛  تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ک۲،‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درک اعتیاد به عنوان راهی برای خوددرمانی
خانتزیان ،ادوارد جی ؛  تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌خ۲د ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
۵۲هفته رفتار درمانی عقلانی هیجانی
گارسی ، پاملا دی ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،‌گ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب همراه رفتار درمانگر عقلانی هیجانی
درایدن ، ویندی ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،د۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مراحل ( پروتکل ) رفتاردرمانی عقلانی هیجانی
درایدن ، ویندی ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،د۴۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هنر و علم عاقلانه خوردن
الیس ، آلبرت ، ۱۹۱۳- ۲۰۰۷ م ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌غ۴، ‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کمال گرایی ،عزت نفس ، نگرش
دشتی ، مجتبی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،د۵۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی ، اضطراب و نگرانی ، اندوه
دشتی ، مجتبی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،د۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خشم ، احساس گناه ، شرم
دشتی ، مجتبی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳‌ه۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی درمان الکلیسم و اعتیاد
مک ، آورام اچ .، ۱۹۷۲ - م ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه ، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌م۲ر۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2