کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍وارت‌،ای‍ان‌،۱۹۴۰ - م‌naI ,TRAWETS
ب‍رن‌، اری‍ک‌، ۱۹۱۰- ۱۹۷۰
ه‍ری‍س‌، ام‍ی‌ ب‍ی‍ورک‌
وی‍دوس‍ون‌، م‍ارک‌، ۱۹۷۳ - م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ن‍ش‍ر ف‍اخ‍ت‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ی‍اف‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بعد از سلام چه می گویید؟
برن ، اریک ، ۱۹۱۰- ۱۹۷۰ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷‌ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماندن در وضعیت آخر
هریس ، امی بیورک ؛  تهران نشر فاخته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷‍ه۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل تبادلی نوین AT
استوارت ،ایان ،۱۹۴۰ - م naI ,TRAWETS ؛  [تهران ] کیافر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷‌ف‍لا۱۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رفتار متقابل ( تحلیل تبادلی : )۱۰۰ نکته ،۱۰۰ تکنیک
ویدوسون ، مارک ، ۱۹۷۳ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷،و۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک