کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رک‌ ع‍ادت‌
رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
رف‍ت‍ار --ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍لام‍ت‍ی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- ب‍ی‍م‍اران‌ --ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ن‍اس‍ازگ‍ار -- رف‍ت‍ار -- ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ع‍دی‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍لاک‌، آل‍ن‌
ج‍ودی‍ت‌، گ‍راف‌
دراج‍ی‌، رس‍ول‌
رای‍ان‌، م‍ری‌ ج‍ی‍ن‌، ۱۹۵۲ - م‌
رف‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۶-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
لارس‍ن‌، ارن‍س‍ت‌
م‍ی‍ل‍ت‍ن‌ب‍رگ‍ر، ری‍م‍ون‍د
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳-
ک‍ارل‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۶۱ - ۲۰۰۶ م‌
ک‍اس‍ت‌ زان‌، آن‍ت‌
 
ناشر:
آواری‌ ن‍ور
ات‍ق‍ی‍اء
ب‍روج‌
ت‍رم‍ه‌
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
رش‍د
ل‍ی‍وس‍ا
م‍ه‍ر راوش‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، گ‍روه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ س‍لام‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تغییر رفتار و رفتار درمانی :نظریه ها و روشها
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۷‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رفتار درمانی
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل اتقیاء   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ن۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شیوه های رفتاردرمانی
بلاک ، آلن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ب۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی خشم ، هیجان و اضطراب ، دوره تربیت مربی مشاوره ( ویژه مسئولین مشاوره مناطق و مراکز اجرایی )
دراجی ، رسول ؛  تهران بروج   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
امسال می خواهم ...
رایان ، مری جین ، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭ر۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
در زندگی سخت نگیرید
کارلسون ، ریچارد، ۱۹۶۱ - ۲۰۰۶ م ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ک۱۷د۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرحله دوم بهبودی :زندگی
لارسن ، ارنست ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۲‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زندگی بهتر :ارتقای سلامت و تغییر عادت ها
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶‬,‭ر۷ز۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هر کودکی می تواند رفتار صحیح را بیاموزد :بررسی و درمان رفتارهای ناهنجار کودکان مشکل آفرین در خانه و مدرسه :چگونه می توان به فرزندان درست رفتار کردن را آموخت ؟
کاست زان ، آنت ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۷۳‬,‭‌ک۲‍ه۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برقراری ارتباطر برای سلامت و تغییر رفتار
جودیت ، گراف ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، گروه مدیریت برنامه های آموزش سلامت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌گ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح رفتار (اصول و روش ها)
میلتن برگر، ریموند ؛  تهران آواری نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک