کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رف‍ی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
engagement
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍درس‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌
خ‍ان‍واده‌ وس‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
ش‍ی‍وع‌
ن‍ی‍از س‍ن‍ج‍ی‌
ک‍ش‍ف‌ م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
آق‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اک‍ب‍ری‌، ی‍ون‍س‌
ت‍وک‍ل‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
خ‍داج‍وادی‌ ، رح‍م‌
دم‍اری‌ ب‍ه‍زاد
رف‍ی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍وءم‍ص‍رف‌ و واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍واد
م‍ه‍رراوش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کوریکولوم جامع آموزش سلامت در مدارس از مقطع پیش دبستانی تا پایان پیش دانشگاهی
اسکندری ، حسین ؛  تهران مهرراوش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۴۰۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر
خداجوادی ، رحم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی معاونت آموزشی ودانشجویی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر کشف مواد مخدر در ایست و بازرسی های فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد در سال ۱۳۸۷
رفیعی ، حسین ؛  دانشکده علوم و فنون انتظامی (دانشگاه علوم انتظامی ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تغییرات رفتار و نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر در دوره دانشجویی و عوامل اجتماعی موثر بر آن
اکبری ، یونس ؛  خوارزمی ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۸۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نیاز سنجی آموزشی مرتبط به رشته های بلند مدت دانشگاهی اعتیاد در ایران
توکلی ، محمود ؛  تهران مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۷۵۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
برآورد شیوع مصرف مواد مخدر و محرک و داروهای روان گردان در بین کارکنان مراکز صنعتی کشور
دماری بهزاد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۶۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش ملی )
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۴۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش استان اردبیل )
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۴۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش استان البرز)
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۴۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش آذربایجان غربی )
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۴۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش استان آذربایجان شرقی )
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۴۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش استان بوشهر)
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۴۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش استان چهارمحال بختیاری )
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۴۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش استان اصفهان )
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۵۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش استان فارس )
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۵۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش استان گیلان )
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۵۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش استان گلستان )
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۵۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش استان همدان )
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۵۴ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش استان هرمزگان )
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۵۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان ها و نحوه مصرف آن ها در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ( گزارش استان ایلام )
آقاسی ، محمد ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۰۵۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2