کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ره‍ب‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ام‍ن‍ه‌ ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،- ۱۳۱۸ --پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ره‍ب‍ری‌
ره‍ب‍ری‌ -ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ول‍ش‌ ج‍ک‌، ۱۹۳۵ - م‌kcaJ,heleW.
 
پدیدآور:
ادر، ج‍ان‌اری‍ک‌، ۱۹۳۴ - م‌
اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۴۴nairB ,ycarT -
خ‍ام‍ن‍ه‌ ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
رات‌ ول‌، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۵۱ - م‌mailliW ,llewhtoR .
زن‍گ‍ر، ج‍ان‌ اچ‌
ل‍وم‍ب‍اردی‌، وی‍ن‍س‌
م‍اک‍س‍ول‌، ج‍ان‌ س‍ی‌، ۱۹۴۷ - م‌
ک‍ال‍ی‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍ز چ‍ارل‍ز
ک‍اوی‌، اس‍ت‍ی‍ون‌،- ۱۹۳۲
ک‍رام‍س‌، ج‍ف‍ری‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دن‍ی‍ای‌ اق‍ت‍ص‍اد
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
راش‍ی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
م‍رن‍دی‍ز
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
ن‍ی‌ ن‍گ‍ار: م‍رن‍دی‍ز
ن‍ی‌ن‍گ‍ار
ه‍ورم‍زد
پ‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب کوچک بزرگ رموزمدیریت موفق
تریسی ، برایان ، ۱۹۴۴nairB ,ycarT - ؛  تهران راشین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ت۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی جانشینی موثر :حصول اطمینان از تداوم رهبری و پرورش استعداد از درون سازمان
رات ول ، ویلیام ، ۱۹۵۱ - م mailliW ,llewhtoR . ؛  تهران شرکت ملی صنایع پتروشیمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭ر۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب و لچ :۲۴ درس از جک ولچ بزرگترین مدیراجرایی دنیا
کرامس ، جفری ؛  مشهد نی نگار: مرندیز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۲‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه ای برای رهبران :۲۴ درس برای رهبری فوق العاده و شگفت انگیز
زنگر، جان اچ ؛  مشهد نی نگار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭ز۹د۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های رهبری
ادر، جان اریک ، ۱۹۳۴ - م ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ف‍لا۳۶‌م۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
افسانه ی لومباردی ۲۶ درس از وینس لومباردی بزرگترین مربی راگبی جهان
لومباردی ، وینس ؛  مشهد نی نگار: مرندیز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ل ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرورش رهبر درون
ماکسول ، جان سی ، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌م۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
انسانهای موثر مدیریت و رهبری مبتنی بر اصول
کاوی ، استیون ،- ۱۹۳۲ ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ک ۲۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختار سازمانی
اعرابی ، محمد ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ف‍لا۶ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سخن یار۷۵ :مجموعه بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای /مدظله العالی ، بیانات در اجتماع مردم بجنورد
خامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران سازمان اوقاف و امور خیریه ، معاونت فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۹۱‬,‭‌س۳۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
از خوب به عالی
کالینز، جیمز چارلز ؛  تهران هورمزد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ک ۲‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رهبری ممتاز :۱۲ ویژگی آموختنی رهبران برجسته و موفق
تریسی ، برایان ؛  تهران انتشارات دنیای اقتصاد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ت۴ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک