کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌
خ‍ش‍م‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
رواب‍ط زن‌ وم‍رد
زب‍ان‌ ای‍م‍ا و اش‍اره‌
زن‌ و ش‍وه‍ر -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
زن‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ع‍ش‍ق‌
ع‍ش‍ق‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍اطع‍ی‍ت‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
م‍ردان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
ه‍م‍س‍ر گ‍زی‍ن‍ی‌ -- ای‍لات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍رن‍ب‍رگ‌، راب‍رت‌، م‌- ۱۹۴۹
اس‍پ‍ری‍ن‍گ‌، ج‍ن‍ی‍س‌ آب‍راه‍ام‌smaharbA sineJ ,gnirpS -
اس‍پ‍ری‍ن‍گ‌، ج‍ن‍ی‍س‌ آب‍راه‍ام‍ز
ب‍ازان‌، ت‍ون‍ی‌
ب‍ری‍ن‍ک‍م‍ن‌، ری‍ک‌kcir ,namknirB
ب‍ول‍ت‍ن‌، راب‍رت‌
ب‍ول‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
ج‍ان‍س‍ون‌، دی‍وی‍د، م‌- ۱۹۴۰
دوم‍ی‍ن‍گ‍ث‌، ل‍ی‍ن‍داآر
دی‌ آن‍ج‍ل‍س‌، ب‍ارب‍اراarabraB ,silegnA eD
دی‌ ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا
ری‍چ‍م‍ون‍د، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا، ۱۹۴۹ - م‌
س‍ت‍ی‍ر، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا، ۱۹۱۶- ۱۹۸۸
ل‍رن‍ر،ه‍ری‍ت‌ گ‍ل‍ده‍ور
ن‍ی‍وم‍ن‌، س‍وزان‌، ۱۹۴۲ - م‌
ک‍اوه‌، س‍ع‍ی‍د
ک‍ن‍ف‍ی‍ل‍د، ج‍ک‌(... و دی‍گ‍ران‌)
گ‍ری‌، ج‍ان‌،۱۹۵۱ - م‌
گ‍ود، ن‍ان‍س‍ی‌ycnan,doog
 
ناشر:
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
دان‍ژه‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
رادم‍ه‍ر
رش‍د
س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ه‍ر
ع‍اب‍د
ف‍ردوس‌
م‍رن‍دی‍ز
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
پ‍ل‌
چ‍اپ‍ار ف‍رزان‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آدم سازی
ستیر، ویرجینیا، ۱۹۱۶- ۱۹۸۸ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌س۲آ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیوند زخم خورده :روانشناسی روابط خارج از حیطه زناشویی ، شفای رنجهای روحی ، برقراری اعتماد مجدد پس از عهدشکنی همسر
اسپرینگ ، جنیس آبراهامز ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۸۰۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی روابط انسانی ( مهارت های مردمی :)چگونه ابراز وجود کنید
بولتن ، رابرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زندگی با همسر کج مدار :راهنمای سازگاری زناشویی برای زنان
گود، نانسی ycnan,doog ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۸۰۱‬,‭‌گ۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رازهای ساده خوشبختی برای زنان
کنفیلد، جک (... و دیگران ) ؛  تهران رادمهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۱۲۸‬,‭د۹‌چ۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خیانت در زندگی زناشویی
اسپرینگ ، جنیس آبراهام smaharbA sineJ ,gnirpS - ؛  تهران رادمهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌پ۲‌چ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی با افراد ناهنجار (:چگونه ار ناهنجارترین آدمها دوستان خوب بسازیم )
برینکمن ، ریک kcir ,namknirB ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴/۳‬,‭ر۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آیا تو آن گمشده ام هستی ؟
دی آنجلس ، بارباراarabraB ,silegnA eD ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۸۰۱‬,‭د۹آ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ناسازگاری همسران :شناسایی ، بررسی و تحلیل مشکلات ارتباطی همسران و راهکارهای مقابله با آنها
کاوه ، سعید ؛  تهران چاپار فرزانگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رازهایی درباره ی مردان :که هر زنی باید آنهارا بداند .سردکننده های جنسی چیستند؟
دی انجلیس ، باربارا ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰۹۰‬,‭د۹ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رازهایی درباره عشق :آنچه می بایست هر مرد و زنی بداند و چگونه در همه حال عشق بورزیم ؟
دی انجلیس ، باربارا ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭د۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چگونه در کار خود بدرخشیم ؟
دومینگث ، لینداآر ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭د۸۷‌چ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قصه عشق
استرنبرگ ، رابرت ، م - ۱۹۴۹ ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ع۵،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نیروی نبوغ اجتماعی
بازان ، تونی ؛  تهران پل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ب۹‌ن۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مردان مریخی ، زنان ونوسی
گری ، جان ،۱۹۵۱ - م ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌گ ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی روابط انسانی ( مهارت های مردمی )
بولتون ، رابرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رفتار غیر کلامی در روابط میان فردی درسنامه ی ارتباطات غیرکلامی
ریچموند، ویرجینیا، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴۶،ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی (۱ )استرس خشم مدیریت احساسات
جانسون ، دیوید، م - ۱۹۴۰ ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ج۲‌م۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
۲۵۰روش برای نه گفتن
نیومن ، سوزان ، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران سلسله مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ن۹‌ق۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بهره گیری مثبت از خشم : راهنمایی موثر برای الگوهای رفتار در بهبود...
لرنر،هریت گلدهور ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۵‌ل۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2