کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍ه‍ری‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۲-
ب‍ارل‍و، دی‍وی‍د اچ‌.، ۱۹۴۲ - م‌
ب‍اچ‍ر، ج‍ی‍م‍ز ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۳ - م‌
ب‍ک‌، آرون‌
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
س‍اراس‍ون‌، اروی‍ن‌
س‍اراس‍ون‌، اروی‍ن‌ ج‌ی‌
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌ .پ‌ی‌
س‍ی‍م‍ز، ان‍درو
ل‍ورن‍ت‍س‍ی‍ن‍ی‌، روب‍رت‍و
ک‍اک‍رن‌، ری‍م‍ون‍د
 
ناشر:
ارس‍ب‍اران‌
درس‍ا
رس‍ا
رش‍د
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
ن‍ش‍ر چ‍ام‍ه‌
پ‍ش‍وت‍ن‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی :براساس [R-III MSD دی .اس .ام .۳- آ]
ساراسون ، اروین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علائم در ذهن ( :مقدمه ای بر روان آسیب شناسی توصیفی )
سیمز، اندرو ؛  تهران نشر چامه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اجتماعی بیماری های روانی
کاکرن ، ریموند ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۲‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی و مشکلات روانی
بک ، آرون ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ب۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نابهنجاری
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
باچر، جیمز نیل ، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ب ۸۶آ۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
افکار پلید :روان درمانی شناختی اختلال های تفکر اسکیزوفرنیایی - پارانوییدی و وسواسی
لورنتسینی ، روبرتو ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ل۹،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی : مشکل رفتار انطباقی
ساراسون ، اروین ج ی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲ر ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
سلیگمن ، مارتین ای .پ ی ؛  تهران کتاب ارجمند , :ارجمند , :نسل فردا   ، ۱۳۸۹ , ,
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۷۷آ ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
بارلو، دیوید اچ .، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ب۱۸ر۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی :زمینه های بروز و راهکارهای پیشگیری و مقابله
ابهری ، مجید، ۱۳۳۲- ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۸۵/۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ع۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک