کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
MMTtreatment
addicction
addiction
drug addicts
martial adjusment
person test
prevalence
prioud
women with addictive spouse
اف‍راد واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍واد
ال‍گ‍وی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ -م‍ع‍ن‍وی‌
ب‍اب‍اپ‍ور خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
س‍اخ‍ت‍ار خ‍ان‍واده‌
م‍داخ‍ل‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌
وق‍ای‍ع‌ اس‍ت‍رس‌ص‍زای‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍لام‌ خ‍واه‌، ال‍ه‍ه‌
ت‍ی‍م‍وری‌، زه‍ره‌
ج‍ع‍ف‍رزاده‌ ک‍ل‍ی‍ش‍م‍ی‌، م‍ه‍ن‍از
ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍اج‍ی‍ه‍ا، ض‍ح‍ی‌
خ‍س‍روان‍ی‌، ف‍خ‍رال‍س‍ادات‌
دوس‍ت‍ی‍ان‌ ، ی‍ون‍س‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍رج‍ان‌
ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍ق‍دم‌، زه‍را
ع‍م‍ادی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، زه‍را
ف‍روغ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ف‍رک‍وراون‍د، پ‍رس‍ت‍و
ف‍لاح‌ زاده‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
ف‍لاح‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د
ف‍ی‍روزی‌ ارن‍ان‌، رس‍ول‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌ ن‍وم‍ن‍دان‌، س‍ع‍ی‍ده‌
وف‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ان‌، زه‍را
پ‍ی‍روزی‌، دارا
گ‍ودرزی‌ م‍ق‍دم‌، ح‍م‍ی‍ده‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عود،معتادان تحت درمان MMT
فلاح زاده ، صدیقه ؛  دانشگاه الزهرا،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۷۷۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی همه گیرشناسی اختلالات رونی در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد در هرات -افغانستان
جعفری ، حسین ؛  دانشگاه شیراز علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سابقه انواع کودک آزاری در افراد معتاد و عادی شهر تهران
خسروانی ، فخرالسادات ؛  آزاد اسلامی - واحد خوراسگان علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۸۰۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی مشاوره گروهی شناختی - رفتاری بر راهبردهای مقابله ای و ابراز وجود زنان دارای همسر معتاد
فتحی ، زهرا ؛  شهید بهشتی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۱۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان پیوستگی و انعطاف پذیری در خانواده های دارای عضو معتاد و خانواده های بدون عضو معتاد
پیروزی ، دارا ؛  شهید بهشتی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۸۵۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی آموزش مبتنی بر تاب آوری در کاهش عود مجدد وابستگی به مواد در زنان استان قم
عباسی مقدم ، زهرا ؛  علامه طباطبایی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر الگوی زیستی - روانی - معنوی معتادین با افراد غیر معتاد در شکل دهی سبک زندگی آنان بر اساس سطح تاب آوری
گودرزی مقدم ، حمیده ؛  علامه طباطبایی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۹۳۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بخشی روان درمانی مثبت در ارتقای تاب آوری افراد وابسته به مواد
فروغی ، علی اکبر ؛  علامه طباطبایی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۸۹-۹۰
شماره راهنما: ۹۵۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی برنامه غنی سازی و ارتقاءزندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیا سوءمصرف کنندگان مواد
وفایی جهان ، زهرا ؛  فردوس مشهد علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۹۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سازگاری زناشویی افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون
تیموری ، زهره ؛  تهران روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۹۷۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ویژگی های شخصیتی ، سبک زندگی و هوش هیجانی مردان معتاد به تریاک و کراک ۵۰-۲۰ ساله شهر کرج مراجعه کننده طب سوزنی و طب نوین
فلاح نژاد، محمد ؛  آزاد- واحد البرز روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۰۰۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای آزمون ترسیم خانه - درخت -آدم و نقاشی خانواده در دو گروه کودکان دارای والدین معتاد و عادی
شفیعی ، مرجان ؛  علامه طباطبایی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۰۰۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی مداخله رفتاری مبتنی بر مدل مارلات بر کاهش عود و افزایش خودکارآمدی در افراد وابسته به مواد افیونی
دوستیان ، یونس ؛  علامه طباطبایی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۰۱۵پ‌ غ‍ی‍ر چ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین میزان اثر بخشی آموزش خود دلگرم سازی برسلامت روان و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد شهر تهران
فرکوراوند، پرستو ؛  علامه طباطبایی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۲۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تدوین راهنمای عملی درمان شناختی رفتاری سومصرف مواد برای زنان با تمرکز بر نیازهای خاص زنان برای درمان
جعفرزاده کلیشمی ، مهناز ؛  خوارزمی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۰۴۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوی علی روابط سیستم های مغزی - رفتاری نظم جویی هیجان و طرحواره های هیجانی در وسوسه افراد مبتلا به سومصرف مواد
معصومی نومندان ، سعیده ؛  خوارزمی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۰۴۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی باورهای غیرمنطقی و ارتباط آن با پاسخ به استرس و دشواری های تنظیم هیجانی در افراد وابسته به مواد
اسلام خواه ، الهه ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر
فیروزی ارنان ، رسول ؛  دانشگاه تبریز علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۰۳۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تجربه زیسته ی زنان معتاد در شهر تهران : دستیابی به یک الگوی تبیینی
حاجیها، ضحی ؛  دانشگاه تهران دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۴۱۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه وقایع استرس زای زندگی (اختلافات زناشویی ، استرس های شغلی و فشارهای روانی )با آمادگی ابتلا به مواد مخدر سنتی و روان گردان و امید به زندگی در زوج های شاغل اصفهان
عمادی ، مجتبی ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ) خوراسگان ( علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۴۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6