کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ص‍اب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اران‌ روان‍ی‌ -- پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍راق‍ب‍ت‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ژن‍ت‍ی‍ک‌
خ‍وان‍دن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- رووس‌ م‍طال‍ب‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ن‍ائ‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
آذر، م‍اه‍ی‍ار،
ح‍ک‍م‍ت‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۲۹۲-
دلاک‍ات‍و، ک‍ارل‌
راس‌، آل‍ن‌
راو، ک‍لارن‍س‌
س‍اس‌، ت‍ام‍س‌ اس‍ی‍ت‍ون‌، ۱۹۲۰-
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
ف‍ی‍ش‌، ف‍ران‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز
ل‍ف‌، ج‍ول‍ی‍ان‌
م‍وس‍وی‌ن‍س‍ب‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۰-
ن‍واب‍ی‌ن‍ژاد، ش‍ک‍وه‌، ۱۳۱۵-
ن‍ی‍ک‍خ‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰-
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۱-
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د، ۱۹۲۷-
ک‍ورک‍ی‍ن‍ا
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
اب‍ت‍ک‍ار ه‍ن‍ر
ارج‍م‍ن‍د
اطلاع‍ات‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ذوق‍ی‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍خ‍ن‌
ش‍ه‍رآب‌: آغ‍از: ذوق‍ی‌
م‍ا" اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر س‍ال‍م‍ی‌: ارج‍م‍ن‍د
ه‍وش‍ی‍ار رزم‌آزم‍ا: دب‍ی‍ر:س‍پ‍ن‍ج‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان نابهنجاریها
نوابی نژاد، شکوه ، ۱۳۱۵- ؛  [تهران ] ابتکار هنر   ، [۱۳۶۲]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی کیفری
حکمت ، سعید، ۱۲۹۲- ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۱۵۱‬,‭‌ح۷ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در زمینه روانکاوی ، رواندرمانی ، روانپزشکی بالینی
کورکینا ؛  [تهران ] هوشیار رزم آزما: دبیر:سپنج   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۹‬,‭‌ک۹‌پ۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب و روان
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭‍ه۴‌ب۹۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نکات برجسته درسنامه های روانپزشکی
آذر، ماهیار، ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭آ۳۶‌ن۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مشاوره و روان درمانی
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۷‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گناه دوم
ساس ، تامس اسیتون ، ۱۹۲۰- ؛  تهران حسین نیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان مشکلات خواندن :شیوه عصبی - روانی
دلاکاتو، کارل ؛  تهران ما" احمد کرمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۶‬,‭‌خ۹د۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات روانی کودکان :رویکردی رفتاری به نظریه ها، پژوهش و درمان
راس ، آلن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭ر۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معاینه روانی :نحوه معاینه بالینی در روانپزشکی
لف ، جولیان ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۹‬,‭‌ل۷‌م۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک روانپزشکی ، نقش ارث در بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۲۱- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭ژ۹‌پ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان پزشکی بالینی :راهبردهای تشخیصی و درمانی اختلالهای روانی ( براساس [ 01 ,DCI ,VI - MSD( دی .اس .ام .۵ و ای .سی .دی - ۱۰]
نیکخو، محمدرضا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درمان روانپزشکی در خانه و در بیمارستان
تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۵‬,‭د۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی :علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر سالمی : ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲‌خ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران شهرآب : آغاز: ذوقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲‌خ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی اکسفورد۱۹۸۹
گلدر، مایکل ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌گ۸ر۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مباحث عمده در روانپزشکی
راو، کلارنس ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۷/۲‬,‭د۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد، ۱۹۲۷- ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۶‬,‭‌ک۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی قانونی
موسوی نسب ، مسعود، ۱۳۳۰- ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۱۵۱‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی برای دانشجویان و پزشکان
فیش ، فرانک جیمز ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3