کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌
ع‍ش‍ق‌ اف‍راطی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ب‍رن‍ز، دی‍وی‍د
ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
ف‍ری‌، م‍ای‍ک‍ل‌
م‍ری‌ م‍اردن‌ و لاس‍ک‍وئ‍ز
ن‍وروود، راب‍ی‍ن‌
پ‍رف‍اس‌، ف‍رن‍ان‍دو ب‍ی‌
ک‍وری‌، م‍اری‍ان‌اش‍ن‍ای‍در، ۱۹۴۲ - م‌
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ آور
دان‍ژه‌
رش‍د
روان‌
ن‍ش‍ر ذه‍ن‌ آوی‍ز
ن‍ش‍ر ن‍وش‍ت‍ه‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زنان شیفته :روانشناسی محبت بی تناسب
نوروود، رابین ؛  تهران نشر ذهن آویز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌ع۵‌ن۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی
کوری ، ماریان اشنایدر، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ک۹‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه و مشاوره گروهی
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ش۷‌پ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی برای معتادان
تهران اندیشه آور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان ( راهنمای شیوه درمانی مراحل تغییر)
مری ماردن و لاسکوئز ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان جلسات روانی - آموزشی
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ف‍لا۲۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عزت نفس در ۱۰ گام
برنز، دیوید ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ع۴‌ب۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی شناخت درمانی گروه
فری ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیاتی کار در برنامه اجتماع درمان مدار
پرفاس ، فرناندو بی ؛  اصفهان نشر نوشته   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۵‬,‭‌پ۴ر۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک