کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد - درم‍ان‌
ب‍ی‍ج‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د،۱۳۸۳-۱۳۶۰
ت‍ح‍ول‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د.
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌--ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌--روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ردان‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا--ای‍ال‍ات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ --س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ --درم‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌--روان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
اص‍غ‍ری‌، ف‍ره‍اد
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۲۹-
ای‍زاک‌ ، اس‍ت‍ف‍ان‌، ۱۹۲۵nehpetS ,caasI -
ب‍رک‌، ل‍ورا ای‌E aruaL ,kreB .
ب‍زم‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌
ش‍او، ب‍رای‍ان‌ اف‌
ش‍پ‍رد ، اس‍ک‍ات‌
ع‍رب‍گ‍ل‌، ف‍ری‍ب‍ا
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ل‍ی‌ ، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‍ا ، - ۱۹۵۷م‌anitsirihC ,eeL .
م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍ودی‌ ال‍ی‍گ‍ودرزی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۱-
ن‍ی‍ک‍زاد، م‍ح‍م‍ود
وزی‍ری‌ ، ش‍ه‍رام‌.۱۳۴۲-
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
ک‍ازب‍ی‌، پ‍ل‌ ک‍ری‍س‌
ک‍اوی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۸-
ک‍لان‍ب‍رگ‌، ات‍و، ۱۸۹۹ - م‌
ک‍ی‍س‍ی‌، ک‍ارن‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌ درخ‍ش‍ان‌
اداره‌ ک‍ل‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍وزی‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ازاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
اف‍ق‌ دور
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز، دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍وارزم‍ی‌
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
دوران‌
رش‍د
روان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور ، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
س‍ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍ه‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ه‍م‍ی‍ده‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
هوشیاری ، توانایی ، زندگی
شپرد ، اسکات ؛  [بی جا] سازمان بهزیستی کشور معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه و آزمون های روانی
کاویانی ، حسین ،۱۳۳۸- ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ک۲‌م۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش تنظیم و گزارش پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی ( رساله ها و پایان نامه های تحصیلی )
وزیری ، شهرام .۱۳۴۲- ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭و۴ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی رشد
برک ، لورا ای E aruaL ,kreB . ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ب۴ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی
ایزاک ، استفان ، ۱۹۲۵nehpetS ,caasI - ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭آ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی سلامت مردان
لی ، کریستینا ، - ۱۹۵۷م anitsirihC ,eeL . ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۶۴/۸۳‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی جنایی
فرجاد، محمد حسین ؛  تهران اداره کل چاپ و انتشارات و توزیع دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی
کلانبرگ ، اتو، ۱۸۹۹ - م ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ک۸ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد جوانان ... فرجام همنشینی با دوستان فاسد ...مجموعه ماجراهای واقعی از زندگی پسران و دختران همراه با تحلیل روان شناسی رابطه ها
ملک محمودی الیگودرزی ، امیر، ۱۳۵۱- ؛  اصفهان شهید حسین فهمیده   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌ل۷۳۶۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیجه چرا جانی شد؟ ( تحلیلی از رگه های شخصیتی بیجه عامل قتل های زنجیره ای کودکان پاکدشتی )
افروز، غلامعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، انتشارات راه تربیت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۳۵‬,‭‌ف‍لا۹۳ ‌پ۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی :پیشرفتهای علمی و پژوهشهای کاربردی " مطالعه رفتار انسان در محیط اجتماعی "
نیکزاد، محمود ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی وابستگی به مواد(:سبب شناسی ، تشخیص و درمان اعتیاد)
بزمی ، نعیمه ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ب۴ر ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و ترک آن (به زبان ساده )
شاو، برایان اف ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ش۲،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سلامت روانی واختلالات روان پزشکی در کودکان و نوجوانان ( راهنمای والدین )
عربگل ، فریبا ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ع۴‌س ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی سلامت ( با رویکرد پزشکی )
تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RV‬,‭۲۶/۵‬,‭ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در علوم رفتاری
کازبی ، پل کریس ؛  قم آینده درخشان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۷/۵‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
از گذشته آموختم :مزایای زندگی در خانواده ای با رفتارهای مخرب
کیسی ، کارن ؛  تهران افق دور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و درمان آن
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  کرمانشاه دفتر تحقیقات کاربردی استان کرمانشاه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقاله های هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران رویکرد پسیکولوژیک به آسیب های روانی و اجتماعی :۵ تا۷دی ماه ۱۳۹۴
البرز جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، دانشگاه خوارزمی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۵۱‬,‭‌خ۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه وضعیت روانی ، راهبردهای مقابله ای و سبک های دلبستگی معتادان به شیشه خود معرف ، افراد ترک کرده و افراد بهنجار
اصغری ، فرهاد ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2