کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
addiction tendency
female high school student
relapse prevention
validity
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌
درم‍ان‌ چ‍ن‍دوج‍ه‍ی‌ لازاروس‌
س‍لام‍ت‌ روان‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ی‌
م‍ح‍ی‍ط غ‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ح‍ل‍ی‍م‍ه‌
اع‍ظم‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ام‍ی‍ن‌، ع‍طاءال‍ل‍ه‌
اوج‍اق‍ل‍و، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌
ح‍داد رح‍م‍ان‍ی‌ ، م‍ج‍ی‍د
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌ خ‍ان‍م‍ی‍ری‌، ب‍ه‍ن‍از
ح‍م‍ام‍ی‌ اب‍رن‍دآب‍ادی‌، آرزو
ح‍ک‍ی‍م‍ا، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
ذب‍ی‍ح‌ پ‍ور رح‍ی‍م‌ آب‍ادی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
زم‍ان‍ی‌ ق‍ره‌ ن‍ژاد ن‍وغ‍ان‍ی‌ ، س‍ارا
ع‍لائ‍ی‌ خ‍رای‍م‌، س‍ارا
م‍ح‍م‍دی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
م‍دن‍ی‌، پ‍گ‍اه‌
م‍ش‍رف‍ی‍ان‌ دوس‍ت‌، م‍ه‍دی‌
ن‍وروزی‌ دش‍ت‍ک‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
ن‍وروزی‌ ف‍ی‍روز، ال‍ه‍ه‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ل‍ی‍لا
پ‍وررج‍ب‍ع‍ل‍ی‌ م‍ع‍اف‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍ش‍اورز، آس‍ی‍ه‌
ک‍لان‍ت‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دینی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان لردگان
مشرفیان دوست ، مهدی ؛  بیرجند علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۶۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان سازگاری اجتماعی ، امید و رضایت از زندگی در اعضای گروه های گمنام و مراجعان به کلینیک های ترک اعتید در شهر مشهد
حداد رحمانی ، مجید ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۷۰پ‌ غ‍ی‍ر چ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر مداخلات روانی مبتنی بر مراحل تغییر بر پیشگیری از عدد در مصرف کنندگان کراک
مدنی ، پگاه ؛  دانشگاه الزهرا علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۸۷۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت و اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پرهیز از سیگار در دانشجویان دانشگاه بیرجند
ابراهیمی ، حلیمه ؛  بیرجند علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۹۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر آمادگی گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دختر دبیرستان دولتی شهر تهران
زمانی قره نژاد نوغانی ، سارا ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۵۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس بر کاهش خشم و تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر
اعظمی ، یوسف ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس با تأکید بر روان نمایشگری در پیشگیری از عود و بهبود کیفیت زندگی معتادان
هاشمی ، لیلا ؛  دانشگاه الزهرا)س ( علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۲۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش امید به آینده در احساس شادکامی معتادین بهبود یافته عضو انجمن A.N زاهدان
ذبیح پور رحیم آبادی ، معصومه ؛  آزاد اسلامی واحد زاهدان روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۰۸۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال جنسی زنان معتاد در حال ترک
نوروزی دشتکی ، مهین ؛  شهید بهشتی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۹۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه تجربه آزاردیدگی در دوران کودکی و امنیت روانی با اعتیاد پذیری
حسین زاده خانمیری ، بهناز ؛  شهید مدنی آذربایجان علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۵۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی در آمادگی به اعتیاد جوانان شهر زنجان در سال 4931
محمدی ، صدیقه ؛  آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ( زنجان ) روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۱۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه شیوه های حل مسأله ، کنترل فکر و افکار خودکار منفی در بین دو گروه معتادان دارای ترک و بدون ترک
امین ، عطاءالله ؛  آزاد اسلامی واحد گرمسار علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۲۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
الگویابی رابطه میان سیستم های مغزی -رفتاری و تعارضات بین والدین با ناسازگاری های نوجوانان ( مشکلات هیجانی -رفتاری و گرایش به مصرف مواد )با میانجی پاسخ های شناختی -هیجانی -رفتاری
کلانتری ، فاطمه ؛  شهید بهشتی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۲۴۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه نیمرخ روان شناختی بیماران سوء مصرف کننده مواد با افراد سالم
حکیما، فهیمه ؛  تهران روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۲۶۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه تنظیم هیجان ، کنترل عواطف و مهارت های مقابله ای با کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد
علائی خرایم ، سارا ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۲۷۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین سلامت روانی و سلامت اجتماعی با رضایت زناشویی مردان معتاد
کشاورز، آسیه ؛  آزاد اسلامی واحد مرودشت علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۰۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر غنی سازی محیطی بر شدت نشانه های قطع مرفین و مصرف اختیاری مرفین در موش های وابسته
حمامی ابرندآبادی ، آرزو ؛  سمنان روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۴۲۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش عمل به باورها و اعتقادات دینی و هوش معنوی در پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر در شهر زنجان
اوجاقلو، حجت اله ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی توانمندسازی روانی -اجتماعی بر انعطاف پذیری شناختی ، خودکنترلی و تحمل آشفتگی در دانش آموزان با آمادگی به اعتیاد
نوروزی فیروز، الهه ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۴۸۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش ابعاد نابهنجار شخصیت در پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان :آزمون نقش میانجی تکانشگری
پوررجبعلی معافی ، محمدعلی ؛  شهید مدنی آذربایجان علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۵۴۸پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2