کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ودس‍ازی‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ -- ت‍ح‍ول‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر
 
پدیدآور:
آدل‍ر، آل‍ف‍رد، ۱۸۷۰- ۱۹۳۷
آی‍زن‍ک‌، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۱۶-
راس‍ی‌، ارن‍س‍ت‌ لارن‍س‌
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹
ش‍ول‍ت‍س‌ ، دوآن‌P enauD ,ztluhcS.
م‍ای‌ ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۰۰-
ک‍راز، ژاک‌seuqcaj ,ezarroC
ک‍راوس‍ون‌، دن‍ی‍س‌ دی‌
گ‍ارس‍ی‌، پ‍ام‍لا دی‌
 
ناشر:
اف‍ق‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
رش‍د
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
پ‍روان‍ه‌ م‍ی‍لان‍ی‌: اح‍م‍د ف‍رن‍ودی‌م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واقعیت و خیال در روانشناسی
آیزنک ، هانس یورگن ، ۱۹۱۶- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۴۵‬,‭آ۹و۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی
سیاسی ، علی اکبر، ۱۲۷۴- ۱۳۶۹ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساخت ، پدیده آئی و تحول شخصیت
مای لی ، ریچارد، ۱۹۰۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌م۲‌س۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شناخت طبیعت انسان
آدلر، آلفرد، ۱۸۷۰- ۱۹۳۷ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۸۳۳‬,‭آ۴‌ش۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رویاها و رشد شخصیت :گسترش آگاهی در رواندرمانی
راسی ، ارنست لارنس ؛  [تهران ] پروانه میلانی : احمد فرنودی مهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۲‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کمال :الگوهای شخصیت سالم
شولتس ، دوآن P enauD ,ztluhcS. ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای روانی به انضمام الگوی مصاحبه با بیمارروانی - تست افسردگی بک -تست شخصیت کتل - مقیاس اضطراب کتل
کراز، ژاک seuqcaj ,ezarroC ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بازسازی شخصیت در دوران بازپروری
کراوسون ، دنیس دی ؛  تهران افق نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹‌ک۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
۵۲هفته رفتار درمانی عقلانی هیجانی
گارسی ، پاملا دی ؛  تهران انتشارات روانشناسی و هنر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۳،‌گ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک