کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ح‍ش‍ی‍ش‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ن‍ادع‍ل‍ی‌
ت‍ق‍وا، اردوان‌
ح‍اج‍ی‌ رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ح‍اج‍ی‌رس‍ول‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۹-
ن‍ی‍ک‌خ‍ل‍ق‌، آرش‌
ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۴۲-
ک‍ارل‍س‍ون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۴۲R lieN ,noslrlaC. -
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
ک‍م‍ب‍ل‌، ف‍ران‍ک‌
 
ناشر:
اداره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
اطلاع‍ات‌: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ( اس‍لام‍ش‍ه‍ر )
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
رش‍د
غ‍زل‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ف‍ره‍وم‍ت‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
ک‍اوش‌پ‍رداز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مغز و رفتار :زیست شناسی در زندگی روزمره
کمبل ، فرانک ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۸‌م۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک ( فیزیولوژی رفتار)
کارلسون ، نیل ، ۱۹۴۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۱۵ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی روانشناسی فیزیولوژیک
کارلسون ، نیل ، ۱۹۴۲R lieN ,noslrlaC. - ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۱۵‌م۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و پیشگیری از اعتیاد
حاجی رسولی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ( اسلامشهر )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭H‬,‭۷۵۸۰۱‬,‭‌ح۲و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین ترک سیگار
نیک خلق ، آرش ؛  تهران کاوش پرداز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
وابستگی و عوارض اعتیاد به مواد مخدر
اسماعیلی ، نادعلی ؛  تهران اداره فرهنگ ارشاد اسلامی مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭H‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و درمان اعتیاد
حاجی رسولی ، مسعود، ۱۳۲۹- ؛  تهران اطلاعات : ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۲و۴۳‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دانستنی هایی برای والدین و پاسخ درباره ی حشیش
تقوا، اردوان ؛  تهران bآدرس ناشر :خ فاطمی خ ششم پلاک ۳ نشر قطره نشر قطره   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۹۵‬,‭‌ح۵،‌ت۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی و نوروسایکولوژی اعتیاد
اصفهان فرهومت   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف۸۵‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک