کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
آی‍زن‍ک‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۴-
ب‍رون‍و، ف‍ران‍ک‌ ج‍و
ب‍رون‍و، ف‍ران‍ک‌ ج‍و، ۱۹۳۰-
ش‍ک‍ی‍ب‍اپ‍ور، ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۶- ۱۳۶۳ ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ق‍ی‍م‍ی‌ آذری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر،۱۳۱۹-
 
ناشر:
ت‍لاش‌
طرح‌ ن‍و
ف‍روغ‍ی‌
ن‍اه‍ی‍د
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی روانشناسی شناختی
آیزنک ، مایکل ، ۱۹۴۴- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭آ۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی اصطلاحات روان شناسی
برونو، فرانک جو، ۱۹۳۰- ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌ب۴۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی اصطلاحات روانشناسی
مقیمی آذری ، محمد باقر،۱۳۱۹- ؛  تبریز تلاش   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌م۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف روانشناسی و روانکاوی :شامل مباحث مختلف ...
شکیباپور، عنایت الله ، ۱۲۸۶- ۱۳۶۳ ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] فروغی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌ش۸د۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی روان شناسی
برونو، فرانک جو ؛  تهران ناهید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌ب۴۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک