کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ک‍اوی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌
روان‍ک‍اوی‌
روان‍ک‍اوی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ای‍ه‌( روان‍ک‍اوی‌)
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ در روان‍ک‍اوی‌
 
پدیدآور:
ف‍روم‌، اری‍ک‌، م‌ ۱۹۸۰-۱۹۰۰
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د، ۱۸۵۶- ۱۹۳۹
ف‍ورد، دب‍ی‌
م‍ای‍ک‍ل‍ز ، راب‍رت‌ ، ۱۹۳۶ - م‌treboR ,slehciM .
م‍وک‍ی‌ ی‍ل‍ی‌، روژه‌، ۱۹۱۹-
ه‍ری‍س‌، ت‍ام‍س‌ آن‍ت‍ون‍ی‌، ۱۹۱۰- ۱۹۹۵ م‌
ک‍وت‍اش‌، اروی‍ن‌ ال‌.، ۱۹۴۵ - م‌
ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او، ۱۹۶۱-۱۸۷۵-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اطلاع‍ات‌
رس‍ا
روزب‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ش‍ر ن‍و، آس‍ی‍م‌
ف‍ی‍روزه‌
ل‍ی‍وس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی زندگی روزمره
فروید، زیگموند، ۱۸۵۶- ۱۹۳۹ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف۴۸آ۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عقده های روانی
موکی یلی ، روژه ، ۱۹۱۹- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۰۶‬,‭‌م۸‌ع۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان پزشکی بر اساس روانکاوی
مایکلز ، رابرت ، ۱۹۳۶ - م treboR ,slehciM . ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی ضمیر ناخودآگاه
یونگ ، کارل گوستاو، ۱۹۶۱-۱۸۷۵- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ی۹ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بحران روانکاوی
فروم ، اریک ، م ۱۹۸۰-۱۹۰۰ ؛  تهران فیروزه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف۴۵‌ب۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نمونه های روان درمانی از روان شناسان بزرگ
کوتاش ، اروین ال .، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ک ۸۷‌ن۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نیمه ی تاریک وجود
فورد، دبی ؛  تهران لیوسا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۵/۵‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت آخر :من خوب هستم - شما خوب هستید
هریس ، تامس آنتونی ، ۱۹۱۰- ۱۹۹۵ م ؛  تهران فرهنگ نشر نو، آسیم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۴۵‬,‭‍ه۴و۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک