کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : روش‌ ب‍لاواس‍پ‍ن‍ل‍ه‌، آن‌ م‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
روش‌ ب‍لاواس‍پ‍ن‍ل‍ه‌، آن‌ م‍اری‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم نقش در روانشناسی اجتماعی
روش بلاواسپنله ، آن ماری ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭ر۹‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک