کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ام‍وال‌ ت‍وق‍ی‍ف‍ی‌ و م‍ص‍ادری‌
خ‍لاص‍ه‌
داروه‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
درم‍ان‌ ب‍از ت‍وان‍ی‌ و ک‍اه‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ م‍ع‍ت‍ادان‌
س‍ن‍د
طرح‌ ج‍ام‍ع‌
م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
م‍ع‍ض‍لات‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ درع‍رص‍ه‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در--م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍واد م‍خ‍در--ق‍اچ‍اق‌ داروه‍ا--س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ اع‍ت‍ی‍اد--ای‍ران‌
ک‍اه‍ش‌ ت‍ق‍اض‍ا ام‍ور درم‍ان‌ وب‍ازپ‍روری‌
ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌۱۳۸۸
ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌۱۳۹۴
ک‍ش‍ت‌ غ‍ی‍ر ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ش‍خ‍اش‌ و ت‍ول‍ی‍د ت‍ری‍اک‌ درج‍ه‍ان‌
 
پدیدآور:
اف‍ض‍ل‍ی‌ گ‍روه‌، زه‍را
رح‍ی‍م‍ی‌ م‍وق‍ر، آف‍ری‍ن‌
ص‍ادق‍ی‌ ده‌ چ‍ش‍م‍ه‌، س‍ت‍ار
ع‍ل‍ی‍پ‍وری‍ان‌، ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸-
ک‍وس‍ت‍ا، آن‍ت‍ون‍ی‍وم‍اری‍ا
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
ر ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌- دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در- دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در ای‍ران‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (چ‍ه‍ار م‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ )
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (ک‍رم‍ان‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر
هاشمی ، علی ، ۱۳۳۸- ؛  تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ن۷‌ه۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازرسی و بررسی وضعیت اموال توقیفی و مصادرهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر استان کرمان
ریاست جمهوری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  کرمان ریاست جمهوری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۵۷۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه فعالیتهای اعضاء و دبیرخانه ستاد درحوزه کاهش تقاضا امور درمان وبازپروری ...
ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۶۰۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نارسائیها و معضلات سیستم قضائی درعرصه مبارزه بامواد مخدر
دفتر ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ر ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۶۰۵گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب سال ۱۳۸۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر
ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۶۳۳گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب سال ۱۳۸۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر
ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۶۳۴گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
null
 
 
گزارش عملکرد دفتر سازمان های غیر دولتی
[تهران ] ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر سازمان های غیر دولتی   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تدابیری برای ارتقا و همکاری قضایی :دومین گزارش دوسالانه درباره اجرای مصوبات بیستمین نشست ویژه مجمع عمومی برای مقابله با معضل جهانی مواد مخدر
کوستا، آنتونیوماریا ؛  [تهران ] ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، پژوهشکده ملی مواد مخدر ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌ت ۴‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارکان برنامه جامع ملی :پیش نویس چشم انداز سیاست ها و راهبردهای ملی پیشگیری ، کنترل و مقابله با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر دوره زمانی ۵ ساله هماهنگ با برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴-۸۸
تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزارش جهانی مواد مخدر۲۰۰۰
تهران ریاست جمهوری ، اداره کل روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌گ۴۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرح جامع جمع آوری ، سازماندهی و کمک رسانی به معتادان با رویکرد درمان ، کاهش آسیب و اردوگاه کاردرمانی
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، اداره کل امور درمان ، بازپروری و حرفه آموزی ؛  ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۴۳۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
خلاصه کتاب ها و طرح های ستاد مبارزه با مواد مخدر
علیپوریان ، جهانبخش ؛  تهران دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۸۰۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ارکان برنامه جامع ملی :پیش نویس قانون پیشگیری و مقابله با مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردان
تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ارکان برنامه جامع ملی :اعتیاد و مواد مخدر در سند برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور
تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ارکان برنامه جامع ملی :ربع قرن مبارزه با موادمخدر
تهران ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب سال ۱۳۹۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر
ریاست جمهوری -دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر -دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ؛  تهران ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر- دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۶۳۰گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب سال ۱۳۸۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر
ریاست جمهوری -دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر -دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ؛  تهران ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر- دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات   ، ۱۳۹
شماره راهنما: ۶۳۱گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی هنجارها و نگرش های تسهیل کننده مصرف مواد مخدر در میان خرده فرهنگ های قومی شهرکرد
صادقی ده چشمه ، ستار ؛  شهر کرد ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش (چهار محال و بختیاری )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۵۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سند جامع تحقیقات مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی
رحیمی موقر، آفرین ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۷۳۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی نقاط قوت و ضعف وضعیت ایستگاه های بازرسی و مکان یابی بهینه با استفاده از SIG (مطالعه موردی :ایستگاه بازرسی مرصاد راین )
افضلی گروه ، زهرا ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش (کرمان )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۶۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7