کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ؛  تهران اداره کل روابط عمومی   ، ۱۳۸۱-۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌س ۴۳۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک