کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ .س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد-- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ام‍وال‌ ت‍وق‍ی‍ف‍ی‌ و م‍ص‍ادری‌
ت‍ع‍رف‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
خ‍لاص‍ه‌ اه‍م‌ م‍ص‍وب‍ات‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ق‍اض‍ا
زن‍ان‌ -- داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌
س‍ف‍ر رئ‍ی‍س‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍درای‍ت‍ال‍ی‍ا ج‍ه‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ دوم‍ی‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌
م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در در س‍راس‍ر ک‍ش‍ور
م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ و م‍راک‍ز ب‍از پ‍روری‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در - ق‍اچ‍اق‌
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
ه‍م‍ای‍ش‍ه‍ا
وض‍ع‍ی‍ت‌ ام‍وال‌ ت‍وق‍ی‍ف‍ی‌ وم‍ص‍ادر
ک‍اه‍ش‌ ت‍ق‍اض‍ا ام‍ور درم‍ان‌ وب‍ازپ‍روری‌
 
پدیدآور:
آب‍ادی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ه‍ووارد
ح‍ج‍ت‍ی‌، س‍وده‌
ص‍ف‍ری‌ ، ف‍اطم‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍رت‍ض‍وی‌ ق‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مواد مخدر در متون اسلامی
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز چاپ و نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۲/۲۵‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۷۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اضرار به نفس :پژوهش فقهی - کارشناسی در مواد مخدر
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز چاپ و نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل :کتاب کوچک
مرتضوی قهی ، علی ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭‌م۸‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد زنان ؛ تفاوتهای جنسیتی در زمینه سوء مصرف مواد و درمان آن
صفری ، فاطمه ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ص۷‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مواد مخدر
آبادینسکی ، هووارد ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۲‌ج۲‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی سوء مصرف مواد
محمدی ، مسعود ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌م۳۵آ۵‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سایت های اینترنتی مواد مخدر و اعتیاد
ریاست جمهوری .ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سوء مصرف موادمخدر در زندانهای ایران
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول مربوط به کاهش تقاضا
سازمان ملل .برنامه بین الملل کنترل مواد مخدر ؛  تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی جوانان شهر تهران از پدیده اعتیاد
حجتی ، سوده ؛  تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۳‌ب۴‬,‭۱۳۸۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
در آمدی بر وضعیت اعتیاد به مواد مخدر جوانان
تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭د۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تدابیری برای ارتقا و همکاری قضایی کمسیون مواد مخدر سازمان ملل
تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ت۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشروح گزارش هفدهمین همایش دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور
ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۵۶۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازرسی از وضعیت اموال توقیفی ومصادرهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
دفتر ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  فارس ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۵۶۹گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازرسی و بررسی وضعیت اموال توقیفی و مصادرهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر استان کرمان
ریاست جمهوری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  کرمان ریاست جمهوری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۵۷۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد دبیر خانه ی شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور
روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۵۷۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فعالیتهای منطقه ای و بین المللی ستاد مبارزه بامواد مخدر
دفتر ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۶۰۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه فعالیتهای اعضاء و دبیرخانه ستاد درحوزه کاهش تقاضا امور درمان وبازپروری ...
ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر ؛  تهران ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۶۰۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5