کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : زاه‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
اوپ‍ی‍وئ‍ی‍ده‍ا
ج‍وان‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍ردش‌ خ‍ون‌
زاه‍دان‌
زای‍م‍ان‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍واد م‍خ‍در--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌(ف‍ق‍ه‌)
 
پدیدآور:
اب‍اذری‌، ف‍اطم‍ه‌
اس‍لام‌ خ‍واه‌، ال‍ه‍ه‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌ ،ک‍ورش‌
ب‍خ‍ش‍ان‍ی‌، ن‍ور م‍ح‍م‍د
ج‍ع‍ف‍ری‌ک‍ه‍خ‍ا، م‍ح‍م‍د
ج‍ه‍ان‌ ت‍ی‍غ‍ی‌، ح‍س‍ن‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دی‍وس‍الار، ک‍ورس‌
رس‍ت‍گ‍ارش‍ه‍ب‍ن‍دی‌، م‍ه‍دی‌
زه‍روی‌، طاه‍ره‌
س‍الاری‌، ک‍ی‍وم‍رث‌
س‍راوان‍ی‌، رام‍ی‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌، س‍ی‍م‍ا
س‍پ‍ه‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌
ش‍ه‍رک‍ی‌، ام‍ی‍ن‌
ش‍ک‍ل‌ زه‍ی‌، خ‍دارح‍م‌
ع‍اب‍دی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ه‍ادی‌
ک‍وش‍ا، ف‍ری‍ب‍ا
 
ناشر:
ب‍ام‌ دن‍ی‍ا
ت‍ف‍ت‍ان‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زاه‍دان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، واح‍د س‍لام‍ت‌ ج‍وان‍ان‌ م‍دارس‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ وب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زاه‍دان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ف‍ت‌ اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍رق‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در ام‍ور اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آزمایشات تجزیه ادرا )SISYLANA ENIRU( درمعتادین به مواد مخدر ومقایسه ان با افرادطبیعی
عابدی ، حسین ؛  زاهدان ۱۳۷۰-۷۱
شماره راهنما: ۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ومقایسه فاکتورهای هماتولوژی وبیوشیمیایی بین سه گروه :افرادطبیعی -افرادمعتادبه تریاک وهروئین - افراددرحال ترک اعتیاد
دیوسالار، کورس ؛  زاهدان ۱۳۶۹-۷۰
شماره راهنما: ۱۵۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر موادمخدر برمیزان آنزیمهای سرم درافرادمعتادبه موادمخدر ومقایسه آن باافرادطبیعی
اسلیمی ،کورش ؛  زاهدان ۱۳۷۰-۷۱
شماره راهنما: ۱۶۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ومقایسه قندخون ناشتادرمعتادین ( به تریاک وهروئین ) ومقایسه آن باافرادطبیعی
سالاری ، کیومرث ؛  زاهدان ۱۳۶۸-۶۹
شماره راهنما: ۱۷۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ومقایسه پروتئین توتال خون ( سرم )درمعتادین به تریاک وهروئین ومقایسه آن باافرادطبیعی
سراوانی ، رامین ؛  زاهدان ۱۳۷۰-۷۱
شماره راهنما: ۱۸۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر موادمخدر برمیزان کلسترول وتری گلیسرید سرم معتادان ومقایسه آن باافرادطبیعی
رستگارشهبندی ، مهدی ؛  زاهدان ۱۳۷۰-۷۱
شماره راهنما: ۱۸۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی قاچاق موادمخدر و اعتیاد،دفتر دوم :بازپروری زاهدان
سلطانی ، سیما ؛  زاهدان سازمان برنامه وبودجه سیستان وبلوچستان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۲۳۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه حساسیت ، ویژگی و کاآیی کیتهای اداری مرفین چک در تشخیص مصرف موادافیونی
زهروی ، طاهره ؛  زاهدان , خراسان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان , مرکز پذیرش و پیگیری معتادان خودمعرف مشهد   ، ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۴۴۰گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی جوانان عضو سازمان جوانان هلال احمر زاهدان درباره تاثیرات سیگار بر سلامتی در سال ۱۳۷۹
خاقانی ، علیرضا ؛  زاهدان
شماره راهنما: ۳۴۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جنبه های فرهنگی -اجتماعی گرایش به مصرف موادمخدر در بین زندانیان ندامتگاه مرکزی زاهدان
کریمی ، هادی ؛  زاهدان ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۳۶۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی موارد مثبت و منفی کاذب کیت های ادراری تشخیص اعتیاد در بین صد مورد مراجعه کننده به آزمایشگاه رزمجو مقدم زاهدان در طی تابستان ۱۳۷۹
شهرکی ، امین ؛  زاهدان ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۳۶۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بی حسی اپیدورال با مخدرهای وریدی روی پیشرفت زایمان و آپکار نوزاد
سپهری ، فاطمه ؛  دانشکده پزشکی زاهدان
شماره راهنما: ۳۸۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای تاثیر میپواکائین و میپواکائین / مرفین در بی حس نمودن دندانهای انسان با پالپ آماسی
جهان تیغی ، حسن ؛  دانشکده دندانپزشکی زاهدان ۱۳۸۱-۸۲
شماره راهنما: ۴۷۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهاری در خزان
اباذری ، فاطمه ؛  زاهدان بام دنیا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۳‬,‭‌ب۱۸‌ب۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پلنگ فتنه ها
شکل زهی ، خدارحم ؛  زاهدان موسسه فرهنگی هفت اقلیم شرق   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌ش ۷‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اختلالات روانی افراد مصرف کننده تریاک در مقایسه یا کریستال در شهر زاهدان
کوشا، فریبا ؛  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دانشکده پزشکی ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵۷۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
به سوی مرگ ( :مجموعه داستان )سوژه اعتیاد
جعفری کهخا، محمد ؛  زاهدان تفتان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۳‬,‭‌ع۷۸۶۶‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر از دیدگاه فقه حنفی
زاهدان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۴/۲‬,‭‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد(مدل رفتاری -شناختی )
بخشانی ، نور محمد ؛  زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، معاونت امور بهداشتی ، واحد سلامت جوانان مدارس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۸۴‬,‭‌ب۳۴۶ر‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی باورهای غیرمنطقی و ارتباط آن با پاسخ به استرس و دشواری های تنظیم هیجانی در افراد وابسته به مواد
اسلام خواه ، الهه ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2