کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زدک‌، ب‍ت‌ ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
زدک‌، ب‍ت‌ ای‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا
س‍ازم‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی قانونی ۲۰۰۷
زدک ، بت ای ؛  تهران سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۱۶۰‬,‭ز۴د۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
داروشناسی جنایی
زدک ، بت ای ؛  تهران bتلفن ناشر : ۴۸۹۳۱۷۷۶،آدرس ناشر :تهران - انتهای اتوبان شهید همت غربی - دانشگاه علو انتظامی دانشگاه علوم انتظامی ناجا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۱۶۰‬,‭ز۴د۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک