کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌ -- )ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ق‍ص‍اص‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
خ‍ط س‍وم‌
ف‍ی‍ض‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش قصاص ( جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۵۳‬,‭ز۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات ( حقوق جزای عمومی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۵۳‬,‭ز۴‌ش۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش تعزیرات
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران فیض   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭ز۴‌ش۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منابع آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭‌م۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری مواد مخدر
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭ز۴‌ح۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک