کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : زری‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ث‍ری‍ا، ۱۳۱۱ - ۱۳۸۰ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اع‍ت‍ی‍اد
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - س‍اس‍ان‍ی‍ان‌، ۲۲۶ - ۶۵۱ م‌.
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۹
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ن‍لان‍دی‌ -- ق‍رن‌۲۰
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ق‍رآن‌ -- ق‍ص‍ه‌ه‍ا
ه‍وی‍دا، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌،۱۳۵۸-۱۲۹۸
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌،- ۱۳۱۸
ای‍ران‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۴۴-
داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌، ۱۸۲۱- ۱۸۸۱
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۵- ۱۳۶۷
م‍ع‍ان‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۰-
م‍ع‍ت‍ض‍د، خ‍س‍رو، ۱۳۲۱-
م‍ع‍ت‍ض‍د، خ‍س‍رو،۱۳۲۱-
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰- ۱۲۹۱
م‍ن‍ص‍وری‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۸- ۱۳۶۵
ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور، ق‍رن‌۵ ق‌
ه‍ن‍رم‍ن‍دن‍ی‍ا، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
وال‍ت‍اری‌، م‍ی‍ک‍ا ت‍وی‍م‍ی‌، ۱۹۰۸- ۱۹۷۹
پ‍ی‍رام‍و، م‍ی‍ک‍ل‌
ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ س‍ن‌،آرت‍ور ام‍ان‍وئ‍ل‌leunamE ruhtrA,nesnetsirhC
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ زری‍ن‌
ت‍ک‍وک‌ زری‍ن‌
زری‍ن‌
زری‍ن‌: ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
ل‍وح‌ زری‍ن‌
ن‍گ‍اه‌ - زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین جاوید
منصوری ، ذبیح الله ، ۱۲۸۸- ۱۳۶۵ ؛  [تهران ] زرین : نگارستان کتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌م۸‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مثل ثریا گریه خواهم کرد( زندگی ثریا ملکه پیشین ایران )
معتضد، خسرو، ۱۳۲۱- ؛  تهران زرین   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۷‬,‭‌ف‍لا۵‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بهزیستی
معانی ، ایرج ، ۱۳۲۰- ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سینوهه :پزشک مخصوص فرعون
والتاری ، میکا تویمی ، ۱۹۰۸- ۱۹۷۹ ؛  تهران زرین   ، ۱۳۸۱-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭و۲۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تسخیرشدگان ( جن زدگان )
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ، ۱۸۲۱- ۱۸۸۱ ؛  [تهران ] نگاه - زرین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۶۰‬,‭‌ت۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قصص الانبیاء( داستان های پیامبران )
نیشابوری ، ابراهیم بن منصور، قرن ۵ ق ؛  تهران زرین : نگارستان کتاب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۸‬,‭‌ن۹‌ق۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هویدا :سیاستمدار پیپ ، عصا، گل ارکیده
معتضد، خسرو،۱۳۲۱- ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۸‬,‭‍ه۹‌م۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایران در زمام ساسانیان :تاریخ ایران ساسانی تا حمله عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانیان
کریستین سن ،آرتور امانوئل leunamE ruhtrA,nesnetsirhC ؛  تهران :نگارستان کتاب زرین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۰۳‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کنیز ملکه مصر
پیرامو، میکل ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌پ۹۶۸‌ک۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شهریار
شهریار، محمدحسین ، ۱۲۸۵- ۱۳۶۷ ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۷‬,‭د۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معین ( یک جلدی فارسی )
معین ، محمد، ۱۳۵۰- ۱۲۹۱ ؛  تهران زرین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م ۶‌ف۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تشکیلات اداری
امینی ، کاظم ،- ۱۳۱۸ ؛  تهران تکوک زرین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ف‍لا۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش پژوهش عملی ، یا، اقدام پژوهی همراه با برنامه معلم پژوهنده ...
ایرانی ، یوسف ، ۱۳۴۴- ؛  تهران لوح زرین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰،/آ۱‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی علل گرایش نوجوانان وجوانان به اعتیاد
هنرمندنیا، اسماعیل ؛  قزوین اندیشه زرین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک