کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زن‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ای‍ران‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد ب‍ه‍ب‍ودی‍اف‍ت‍ه‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ات‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
دولان‌، ک‍ی‍ت‌
دی‍ل‍م‍ی‌ زاده‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ات‍س‍ون‌، ک‍ارن‌
ن‍وروزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
ن‍وری‌، روی‍ا
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دن‍ی‍ای‌ درون‌
س‍پ‍ی‍د ب‍رگ‌
ع‍ب‍اس‌ دی‍ل‍م‍ی‌ زاده‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از بازگشت :اعتیاد در زنان کتابجه کار
ماتسون ، کارن ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیریت وابستگی به مواد افیونی در بارداری ، تولد، شیردهی و نوزادی
نوروزی ، علیرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران سپید برگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ن۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر، زنان و عدالت :نقش نظام عدالت کیفری در ارتباط با زنان معتاد به مواد مخدر
تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹،‌م۸‬,‭۱۳۹۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زنان و اعتیاد :یک دستورالمعل جامع
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۲۲۹‬,‭ز۹‬,‭۱۳۹۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
یک فنجان چای با فرشتگان رانده شده (:چالشی در درمان اعتیاد زنان در ایران )
دولان ، کیت ؛  تهران جامعه معاصر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹د۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی حساس به جنس واره در زنان وابسته به مواد اعتیادآور
نوری ، رویا ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ز۹‌ن۹۳‬,‭۱۳۹۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی جامعه شناسی اعتیاد در ایران با تاکید بر اعتیاد زنان
بیاتی ، پروانه ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حمایت های اجتماعی از زنان بهبود یافته برای سازمان های مردم نهاد
دیلمی زاده ، عباس ؛  تهران عباس دیلمی زاده   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک