کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زن‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ --ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍م‍ای‍ت‌ زن‍دان‍ی‍ان‌ م‍رک‍ز
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
دف‍ت‍ر م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در و ج‍رم‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌
زن‍ان‌ پ‍ل‍ی‍س‌ -- ه‍ن‍د
زن‍دان‌
زن‍دان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زن‍دان‌ -- م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌
زن‍دان‌ و زن‍دان‍ی‍ان‌
زن‍دان‌-ای‍ران‌-ت‍ه‍ران‌
زن‍دان‍ی‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍ار
م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
آش‍وری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۱-
آق‍اب‍اب‍ائ‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
اس‍دی‌، اح‍م‍د
ب‍دی‌، ک‍ی‍ران‌
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌( خ‍ال‍ق‍ی‌)
ج‍ع‍ف‍ری‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۴۷-
ش‍م‍س‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍دی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۵-
ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل‌، ۱۹۸۴-۱۹۲۶ م‌lehciM , tluacuoF .
ف‍ی‍روزی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ق‍ی‍س‍ه‌، م‍ری‍م‌
ه‍اش‍م‍ی‌ ش‍اه‍رودی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۸-
گ‍رج‍ی‍ان‌، ف‍ری‍دون‌
 
ناشر:
: ص‍ف‍ح‍ه‌ ن‍گ‍ار
اداره‌ ک‍ل‌ زن‍دان‌ ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍ان‍ون‌ اص‍لاح‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍م‍ای‍ت‌ زن‍دان‍ی‍ان‌ م‍رک‍ز
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
س‍ب‍ح‍ان‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از وق‍وع‌ ج‍رم‌ ، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍وروز ه‍ن‍ر
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ش‍ر گ‍رای‍ش‌
وث‍وق‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍وه‍س‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سالهای اسارت ، یا، خوشه های خاطره " گذری بر صخره های سخت و تکیده اسارت "
جعفری ، قاسم ، ۱۳۴۷- ؛  قم حوزه علمیه قم . دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ج۷‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
غیرممکن وجود ندارد :اصلاحات در یکی از بزرگ ترین زندان های جهان
بدی ، کیران ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۲۳‬,‭‌ب۴‌غ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جایگزین های زندان و مجازات های بینابین
آشوری ، محمد، ۱۳۲۱- ؛  تهران نشر گرایش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۷۰۵‬,‭آ۵‌ج۲‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی :تاثیر زندان بر زندانی
عبدی ، عباس ، ۱۳۳۵- ؛  تهران موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۲۶۵‬,‭‌ع۲آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سوء مصرف موادمخدر در زندانهای ایران
تهران دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت و تنبیه :تولد زندان
فوکو، میشل ، ۱۹۸۴-۱۹۲۶ م lehciM , tluacuoF . ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۶۶۶‬,‭‌ف۹‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زندان ؛ هنر تنبیه یا، مجازات قانونی :بررسی کارکردهای قضایی و اجتماعی زندان از دیدگاه ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
هاشمی شاهرودی ، محمود، ۱۳۲۸- ؛  تهران قوه قضائیه ، معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۶۶۹‬,‭‍ه۲و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بازداشت موقت از نگاه فقه و حقوق
آقابابائی ، اسماعیل ؛  قم وثوق   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭۲/‌ب۷ ‌ق‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه انجمن حمایت زندانیان مرکز
انجمن حمایت زندانیان مرکز ؛  تهران انجمن حمایت زندانیان مرکز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۲۶۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ایران به انضمام :راهنمای کتابخانه های زندان
تعاونی ، شیرین ( خالقی ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ت۳‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیش به سوی جایگزین های نوین :نقدی بر مجازات حبس
اسدی ، احمد ؛  تهران کوهسار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۲۷۶/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌پ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت کیفری زندان ها :آمار عددی ورودی به زندان های کشور از سال ۱۳۵۸ لغایت سال ۱۳۸۰
شمس ، علی ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انتشارات راه تربیت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۲۷۵‬,‭‌ش ۸‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کرامت انسانی زندانیان راهبردها و راهکارها
فیروزی ، مهدی ؛  قم : صفحه نگار   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۷۰۵‬,‭‌ف۹‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
یادمان :اصلاح وتربیت و بازتاب آن در عرصه جهانی
گرجیان ، فریدون ؛  تهران اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران ، کانون اصلاح و تربیت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۷۸۵/۲‬,‭‌گ۹‌ی۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقررات سازمان ملل درباره چگونگی رفتار با زندانیان زن و مجازات های جایگزین زندان برای آنان و مقررات نلسون ماندلا
مقیسه ، مریم ؛  تهران سبحان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭k‬,‭۵۵۱۹‬,‭‌م۷‌م۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک