کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زن‍دی‌پ‍ور، طی‍ب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌
ش‍غ‍ل‌ی‍اب‍ی‌
م‍ش‍اغ‍ل‌ -- ای‍ران‌ -- ش‍رح‌ وظای‍ف‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
زن‍دی‌پ‍ور، طی‍ب‍ه‌
ش‍رت‍زر، ب‍روس‌
ه‍ی‍ل‍ی‌، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
س‍اوالان‌
ف‍ردوس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره حرفه ای برای معلمان و مشاوران
هیلی ، چارلز ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۷/۵‬,‭‍ه۹‌م۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و برنامه ریزی زندگی شغلی
شرتزر، بروس ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ش۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مشاغل
زندی پور، طیبه ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۲/۵‬,‭‌ف‍لا۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک